Anders Skrede

Politisk rådgiver i Naturviterne. Blogger om natur, klima og arbeidsliv.

Rapporten om Norges totalberedskap ble lagt frem 5. juni. Kommisjonen advarer mot at klimaendringer og konflikt utfordrer global matproduksjon og forsyningssikkerhet. Det samme slo Klima- og miljødepartementet fast i en alvorstynget rapport om det norske matssystemet og klima i fjor.

Ting kan gå ille langt raskere enn vi er forberedt på. Det er tørke i Vest-Europa. Italia og Frankrike sparer på vannet. Flere steder i Spania har kornbøndene gitt opp årets avling. Etter tre år med tørke er det bare tørr leirbunn i vannreservoarene.

Norge importerer store menger kalorier. Reduserte avlinger som følge av tørke og vannmangel andre steder i verden, kan gi tomme butikkhyller her i landet.

Stigende matvarepriser og hamstring kan gi grobunn for uro. Kommisjonens vurdering er at et kornlager kan virke prisdempende, samtidig som det er fornuftig med tanke på befolkningens trygghetsfølelse.

Regjeringen har lovet et beredskapslager av korn, og tilsynelatende startet en snuoperasjon etter at alt av beredskap jevnt og trutt har blitt demontert de siste tiårene. 

Fagfolkene svarte i februar på landbruksministerens bestilling og foreslo en opptrappingsplan for beredskapslagring på rundt 15.000 tonn korn hvert år. Gitt det tempo, kan et lager av norsk korn for tre måneders forbruk være etablert mot 2030.

Forutsetningen er økte midler. I budsjettet for 2023 er det satt av 20 millioner. Det budsjettet rekker knapt til et lager for fire dagers forbruk.

Fagetatene har beregnet at det trengs minimum 54 millioner for å få progresjon i arbeidet. Det er grunnkostnader for etablering av infrastruktur og innkjøp man ikke kommer unna.

En skulle derfor tro at landbruksministeren ville ha funnet penger i revidert budsjett. Det som kom, var en justering på tre prosent. Det er mindre enn regjeringens eget anslag for prisveksten.

Beløpet som kreves er lite, gitt hvilken billig forsikring et minimumslager av korn er dersom avlingene slår feil ett år eller to. Hele poenget med et beredskapslager er å etablere det før krisen inntreffer.

Innlegget stod opprinnelig på trykk i Klassekampen 7. juni 2023.