Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne
 

illustrasjon: Colourbox/Naturviterne

Felleskapet sin råderett, klok forvaltning og spredt eierskap til naturressursen har bygd det Norge vi kjenner i dag. Dette gjelder ikke minst fiskeriressursene og landbruksarealene.

Lokalt og spredt eierskap til disse felles ressursene er under press, f. eks. gradvis privatisering av fiskeriressurser. Flere forslag i spill åpner for liberalisering som gir sentralisering og mer makt og eierskap til naturressursene på færre hender.

Flere parti på Stortinget fremmet i høst to forslag - grunnlovfestet vern av fisken i havet og matjorda.

Jeg mener at Naturviterne, en forening opptatt av bærekraftig forvaltning og langsiktig verdiskapning, bør støtte dette.

Fristen for endringsforslag til Grunnlova var 30. september, for forslag som skal behandles i neste stortingsperiode.

Forslag til § 111 i Grunnlova:

«Dei viltlevande marine ressursane er eigd av det nasjonale fellesskapet, og skal bidra til sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna. Nærare føresegner om forvaltninga av marine ressurser blir fastsette i lov.»

Forslaget er fremma av SV og Venstre. Ap, Sp, Krf og deler av Frp har levert inn lignende forslag.

Gjeldende Havressurslov skal sikre fellesskapet sitt eie:

«§ 2 Retten til ressursane - «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»

Ingen enkeltpersoner eller selskaper kan derfor i utgangspunktet gis evigvarende eksklusive rettigheter til vederlagsfritt å høste av og tjene på disse ressursene, mens andre stenges ute fra å delta i fisket.

Dette er likevel under press av praksis og sedvane der et fåtall personer har fått hånd om store fiskekvoter og fellesskapets marine ressurser. En praksis over en rekke år har gitt et system med omsetning av kvoter sammen med fartøy. Dette truer kystflåten, fiskeleveranser og foredling på land lokalt og muligheten for rekruttering for unge fiskere. En fastslåing av havressurslova i Grunnloven vil forplikte politikere mer på vegne av fellesskapet.

Flere parti på Stortinget har også fremmet forslag om grunnlovfesta vern av matjord. Landbruksdirektoratet har nylig lagt fram to utredninger som går inn for å styrke jordvernet gjennom endringer i jordlova.

Naturressursene våre ligger og har alltid ligget spredt. Fortsatt god samfunnskontroll av disse naturressursene både i sjø og på land er nødvendig for verdiskapning i hele landet, til gode for hele befolkningen. Det grønne skifte er avhengig av både en økonomisk og sosial bærekraftig forvaltning.