Vebjørn Knarrum

Vebjørn Knarrum blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne.

Regjeringen foreslår også enklere dispensasjonsregler som vil blant annet gjøre det lettere å oppføre enkeltbygg i landbruks- natur og friluftsområder, såkalte LNF-områder, uten at saken må innom fylkesmann og statlige myndigheter.

Bondelaget og Naturvernforbundet er bekymret for jordvernet og nedbygging av viktige naturområder.

Vi kan skjønne denne bekymringen, for det er mange eksempler på omstridte vedtak der interesser for vern og utbygging står mot hverandre. Enkeltsaker og planer har vært klaget og avgjort av fylkesmenn og departement, til gunst eller ugunst for vern eller utbygging.

Det som er sikkert, er at dagens Regjering ønsker å gi mer makt til kommunene og at det lokale selvstyret skal tillegges stor vekt i plansaker. Noen vil kanskje hevde avgjørende vekt. I allefall er det flere saker hvor departementet gir kommunene støtte på tross av motsatte råd fra fylkesmenn og direktorat. Derfor er det bra at departementet i høringsforslaget minner om at at hensyn til matjord og naturverdier skal ha samme vekt som i dag.

Når kommunene får større handlingsrom og flere oppgaver, desto viktigere er den faglige robustheten. Naturviterne er spesielt opptatt av kompetansen på arealforvaltning i offentlig og privat virksomhet. Politikerne må få gode saksutredninger som tydelig viser alternative løsninger, slik at ikke vedtak blir fattet på feil grunnlag og fører galt avsted. Dette krever et godt kunnskapsgrunnlag om verdier og hvilke hensyn som må tas. Hva er valgmulighetene og konsekvenser dette fører til.

For å gjøre de forventede vurderingene etter både plan- og bygningslovene og naturmangfoldsloven må kommunene selv ha riktig fagkompetanse. Innleie av konsulenter vil ikke gi tilsvarende godt samspill mellom fagkompetansen og lokale politikere over tid. Så må kommunepolitikerne til slutt gjøre sine avveininger og det endelige valget når fakta og konsekvenser er belyst.

Men uten tilstrekkelige ressurser og kompetanse, vil planleggingen gå over styr, og alle kritikerne til at kommunene skal få mer makt og oppgaver vil få rett.

Det er vi ikke tjent med.