Merete Skaug

Merete er generalsekretær i Naturviterne. Blogger spesielt om tema knyttet til arbeidsliv og karriere

Den internasjonale kvinnedagen ble innstiftet i København i 1920, og i utgangspunktet skulle dagen fungere som en aksjonsdag for stemmerett for kvinner. I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble 8.mars proklamert som internasjonal kvinnedag av FN.

Hovedsakene som er tatt opp på dagen har variert, men muligheter for å bestemme på egne vegne, påvirkning i samfunnet og tilknytning til arbeidslivet har vært gjennomgående. Det samme har verdsetting av kvinners innsats, og derav lik lønn for likt arbeid.

— Nå er vi her igjen, 8. mars i 2021. Er det fremdeles et poeng å jobbe spesifikt for kvinners rettigheter?

Ser vi på samfunnutviklingen siden Kvinnedagen ble innført er svaret på dette absolutt et ja. I Norge har vi hatt en bedre utvikling enn i mange andre land. Vi har høy yrkesdeltakelse blant kvinner, noe som er vesentlig for produktiviteten og for kvinners økonomiske og sosiale uavhengighet. Men, også her er det fremdeles et viktig poeng. Både å jobbe for kvinners rettigheter og likelønn, jobbe for å forbedre og ivareta det som er oppnådd.

I Norge i dag tjener kvinner 87 kroner der menn tjener 100 kroner. Mye av forklaringen på dette er at menn og kvinner velger ulike yrker, og at typiske kvinneyrker ikke er høyt lønnet. Dette er en utfordring, noe som også ble satt på dagsorden under Koronapandemien, når det gjaldt sykepleieres innsats. Samfunnet takket dem da, men det har ikke gitt stor uttelling når det gjelder lønn. Samtidig finnes det også fremdeles eksempler på uforklarlige forskjeller i like yrker.

Så hvordan er det for naturvitere? Vi har nettopp gjennomført en lønnsundersøkelse, og der ser vi at det er en generell forskjell i lønnsnivå mellom kvinner og menn. Særlig på lønnsnivåer mellom 700.000 kroner og 1.000.000 kroner ser vi at andelen menn er betydelig høyere enn kvinner. En viktig årsak til dette er at menn har fullført utdanningen tidligere. Blant dem som nettopp har utdannet seg er kvinneandelen stor, mens den er vesentlig lavere for dem som fullførte sin utdanning på 80-tallet.

Dersom vi korrigerer for utdanningsnivå, arbeidserfaring og sektor man jobber i overlever en hypotese om at det er en sammenheng mellom kjønn og lønnsnivå. Den utgjør om lag 2 % i menns favør. Dette er absolutt ikke alarmerende, det kan defineres som at det er tilnærmet lik lønn. Samtidig er det noe det er viktig å følge med på fremover.  Forskjellen på 2 % inkluderer også ledere, som har en høyere lønn enn gjennomsnittet.  Av Naturviternes kvinnelige medlemmer er 5 % ledere, mens andelen ledere av de mannlige medlemmene er 10 %.  Det er viktig å få frem naturvitere og den verdifulle kompetansen i lederjobber generelt, og å heie litt ekstra på kvinnelige lederemner.

Samfunnet endrer seg raskt og kontinuerlig, også arbeidslivet, og det er ikke alt som skjer vi ser følgene av. Det er derfor vesentlig å holde fast ved og følge med på grunnleggende verdier, som likestilling og likelønn. 8.mars er en god dag å reflektere over dette og kvinners plass i samfunnet.