Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Ny regjering må føre grønn og bærekraftig politikk

Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne

Valget er over. En god valgnatt for dem som beholdt makten, andre er skuffet. Statsministeren blir som før Erna Solberg, og vi får et nytt Storting med mange nye spennende og ambisiøse stortingsrepresentanter. I sum kan det se ut som «sentrum» i norsk politikk er styrket.  Om ikke i sum mandater og prosent, men i posisjon. Fordi Høyre og FrP nå må ha støtte fra både KrF og Venstre for å ha flertall, og fordi sentrum på «venstre siden» (SP) gjorde et godt valg. Dersom vi fortsatt omtaler FrP, SV, MDG og Rødt som fløypartiene, er styrkeforholdet mellom AP, Høyre og Sentrum (V, KrF og SP): 49-45-35.

Miljø, grønt skifte, grønn verdiskaping og klima ble viktige saker i valgkampen. Det bør gir muligheter neste fire år i viktige saker for Naturviterne, nedfelt i vår samfunnspolitiske plattform.

Naturviterne som organisasjon og jeg som forbundsleder har som ambisjon å bygge gode relasjoner med det nye Stortinget, særlig med de som blir sittende i komiteer og med arbeid som gjelder våre prioriterte saker.

Saker Naturviterne har forventninger til fra ny regjering og det nye Stortinget er bl.a:

Tariff og arbeidsliv:

 • Styrke og utvikle trepartssamarbeidet – den norske modellen
 • Økt skattefradrag for fagforeningskontingent
 • Innsats mot sosial dumping og skatte- og avgiftsunndragelser i arbeidslivet
 • Lokal lønnsdannelse og styrking av arbeidsgiverrollen
 • Fast ansettelse må være hovedregel, redusert bruk av midlertidighet, f. eks innen universitets- og høyskolesektoren
 • Ny pensjonsordning i offentlig sektor må framforhandles i 2018

Samfunn:

 • Omstille Norge til det grønne skifte og satse på bioøkonomien
 • Lokal og nasjonal råderett over naturressursene, på land, hav og fjord
 • Prioritere naturvitenskaplig forskning og utdanning
 • Budsjettmidler som sikrer en sterk kunnskapsbasert offentlig forvaltning innen natur, miljø og ressursforvaltning
 • Verdiskapning der vi har kunnskaps- og naturgitte fortrinn – nei til næringsnøytralitet
 • Grønt skatteregimet som prioriterer grunderer og satsing på nye grønne jobber
 • Jordvern – redusere nedbygging av matjord og gjennomføre nasjonalt jordvernmål
 • Klimaendringer – gjennomføre Stortinget sitt klimaforlik
 • Klimatilpasning – sikre nok naturviterkompetanse i kommunene
 • Klimahensyn må være en nasjonal interesse i arealplanleggingen
 • Nei til petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe)
 • Norge må bidra til FNs 17 mål for bærekraft

Dette og mye mer blir viktig framover. De nevnte utfordringer krever vilje til bruk av kunnskap, og Naturviterne sin kompetanse og vår kjerneverdi, «Med hjerte for bærekraft», blir viktig framover. Lykke til med viktig arbeid og fortsatt synlig og sterkt fag- og fagforeningsengasjement landet rundt.