Dagfinn Svadberg Hatløy

Blogger om saker som opptar ham som forbundsleder i Naturviterne

Lønnsstatistikk 2015

Spørsmål for lønnsstatistikk blir sendt ut alle medlemmer i løpet av desember. Naturviterne sin lønnsstatistikk er et viktig verktøy inn mot Hovedoppgjøret i 2016 og for tillitsvalgte og medlemmer lokalt.

  • Det er viktig at flest mulig medlemmer svarer på lønnsstatistikken.

Modernisering av avtaleverk

Hovedoppgjøret 2016

Lønnsoppgjøret i 2016 blir viktig. Naturviterne og Akademikerne ønsker endringer i selve lønns- og forhandlingssystemet. Dagens system er sentralisert og tungrodd. Vi trenger et mye mer fleksibelt lønnssystem og det pågår nå et viktig arbeid på dette området mellom hovedsammenslutningene og staten ved KMD.

Tjenestemannsloven

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Målet er å få til tilpasninger med arbeidsmiljøloven der dette er mulig, samtidig som det vurderes på hvilke områder statens tjenestemenn er tjent med å ha egne lovbestemmelser.

Ny arbeidsgiverstrategi i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et utkast til ny strategi for arbeidsgiverpolitikken i staten. Strategien er på høring til de statlige virksomhetene innen 14. desember. «Staten skal være en moderne og attraktiv arbeidsgiver som evner å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner»

  • Naturviterne/Akademikerne er positive til at KMD har tatt tak i denne viktige oppgaven.

Sektorstyre stat oppfordrer tillitsvalgte lokalt til å gi innspill til egen arbeidsgiver slik at høringsuttalelsene fra de lokale statlige virksomhetene blir best mulig.

Omstilling

Fylkesmannens fremtidige struktur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder fremtidig geografisk inndeling av Fylkesmannen. Arbeidet med utreding vil foregå i hele 2016.

  • Naturviterne planlegger en egen samling for tillitsvalgte hos fylkesmannsembetene der dette blir hovedtema. Samlingen blir i Oslo våren 2016. Nærmere info om dato kommer.
  • Naturviterne planlegger også et nytt kurs i omstillinger i 2016.
     
  • Lenke til fylkesmannens fremtidige struktur

Pensjon

Endringer i offentlig tjenestepensjon?

Arbeids- og sosialdepartementet har startet et utredningsarbeid med sikte på å få til endringer i offentlig tjenestepensjon. Naturviterne og Akademikerne er positive til dette, og følger arbeidet tett gjennom en egen ressursgruppe hvor blant annet Ole Jakob Knudsen (ass. Generalsekretær Naturviterne) sitter. ASD forventes å legge frem sin rapport medio desember 2016.

Verving

Naturviterne er nå blitt  over 6700 medlemmer. Enda flere gjør oss bedre og sterkere. De beste ververne er dere som allerede er medlemmer. Har du kollegaer (og/eller andre du kjenner i andre virksomheter) som kan være aktuelle - snakk med dem og fortell om Naturviterne.

  • Hver gang du verver et nytt medlem til Naturviterne får du velge en premie fra premiestigen.

Styret i Naturviterne – stat takker alle tillitsvalgte for god innsats og godt arbeid i 2015 og ønsker alle medlemmer lykke til med viktig arbeid i 2016. 

 

Hilsen styret i Naturviterne – stat (lenke)

Dagfinn Hatløy  (leder) Morten  Ingebrigtsen Wedege

 

Anne Camilla Bergkvist Unni Støbet Lande  Alf Støle