Dette bør du vite om å forhandle begynnerlønn

Dette bør du vite om å forhandle begynnerlønn

Hva du skal ha i lønn avhenger av flere faktorer. Mange er gjerne så fornøyd med å ha fått et jobbtilbud at de helt glemmer å tenke på muligheten for å forhandle på lønnen. Men det bør du gjøre – av flere grunner. Les våre beste tips.

tekst: Ingvild Irgens-Jensen, advokat i Naturviterne

Begynnerlønnen din kan ha stor betydning for fremtidig lønnsnivå

Hvilket lønnsnivå du kommer inn på i arbeidslivet vil kunne ha stor innvirkning ikke bare her og nå, men også for din fremtidige lønnsutvikling.

Naturviternes lønnsstatistikk viser at det er ved ansettelse i ny stilling at du har størst sjanse for å få uttelling i forhandlinger om lønnen din. Lønnsutviklingen når du først er ansatt i virksomheten, vil derimot ofte bestå av mindre årlige reguleringer som er på linje med forventet prisøkning.

Når du har et jobbtilbud på hånden betyr dette at arbeidsgiver ønsker å ansette deg og at du har kvalifikasjoner som er viktige for bedriften. Mange arbeidsgivere regner med at de som tilbys jobb vil forhandle på lønn og legger inn et slingringsmonn for dette når de sender ut tilbudet og betingelsene. Hvorfor ikke benytte deg av muligheten som ligger i dette?

Alt å vinne – ingenting å tape

Når du har fått et konkret, skriftlig jobbtilbud, kan dette ikke trekkes tilbake av arbeidsgiver. Naturviterkompetansen er viktig for mange virksomheter og bransjer og det er konkurranse blant arbeidsgivere om å ansette de beste naturviterhodene. Derfor er bedriften ofte villig til å betale litt ekstra dersom den som er tilbudt en stilling legger inn krav om høyere lønn.

Det kan også være en investering for fremtiden å synliggjøre for arbeidsgiver at du er bevisst på lønnsnivået ditt. Om du ikke får gjennomslag for hele lønnskravet ditt med en gang, vet arbeidsgiver at du har forventninger om å øke i lønn framover og du vil gjerne oppnå bedre lønnsutvikling over tid enn om du ikke fremmer krav.

Å fremme lønnskrav er også en måte å vise at du er stolt av naturviterkompetansen din. Du har investert i en viktig og aktuell utdanning som kan bidra til å skape resultater og oppnå mål i virksomheten du har fått tilbud om å jobbe i. Utdanningen du har tatt skal lønne seg ikke bare for bedriften, men også for deg. Det er bra også for naturviterne som gruppe at flest mulig viser at de har et bevisst forhold til lønn og tørr å fremme lønnskrav. På sikt kan dette også føre til økt lønnsnivå for alle naturvitere.

Hvordan gå fram i forhandlingene?

Så hvordan bør du gå fram når du som nyutdannet har bestemt deg for å forhandle for å få høyere lønn? Hva skal du ha som utgangspunkt og hvilke argumenter skal du bruke? Skal du ringe eller sende e-post til arbeidsgiver?

Som nyutdannet har du gjerne ikke så mye relevant arbeidserfaring eller et eksisterende lønnsnivå å vise til når du får et jobbtilbud. Men det er viktig å være bevisst på at du har andre argumenter du kan bruke i forhandlingene med arbeidsgiver.

Lønnskravet ditt må likevel være realistisk. Sett deg godt inn i Naturviternes lønnsstatistikk. Dette er et objektivt utgangspunkt som det er naturlig å vise til og legge vekt på. Ta også gjerne en prat med rådgivere i Naturviternes sekretariat. I forhandlingene kan du gjerne vise til at du har vært i kontakt med Naturviterne og har fått oppgitt et gitt lønnsnivå som naturlig for deg ut fra din bakgrunn og erfaring.

Trekk fram din kompetanse og at denne vil være viktig for å nå virksomhetens mål og resultater. Det skal du også ha betalt for.

Har du arbeidserfaring fra tidligere som er mer eller mindre relevant: Deltidsjobber, sommerjobber, verv i studentorganisasjoner eller andre organer mv.  kan du også gjerne bruke dette som argument for høyere lønn.

Formen på forhandlingene - om du skal kontakte arbeidsgiver skriftlig eller muntlig – er avhengig av hva du føler deg mest bekvem med. Hvis du har tenkt nøye gjennom argumentene dine på forhånd og kanskje skrevet dem ned, kan du gjerne ta kontakt med arbeidsgiver på telefon eller be om et møte. Andre velger å sende en e-post og i den foreslå å ta en nærmere prat over telefon.

Når du forhandler om lønnen din bør du ikke stille ultimatum, det vil si at du truer med å ikke ta jobben, hvis du ikke får gjennomslag for lønnskravet ditt. Et slikt ultimatum vil kunne føre til at du plutselig sitter uten jobb og lønn i det hele tatt. Si heller at du har gjort noen undersøkelser - du kan gjerne vise til Naturviternes lønnsstatistikk - og at du mener det er naturlig at du kommer opp på samme lønnsnivå som det som er gjennomsnittet for tilsvarende stillinger.

Naturviternes lønnsstatistikk

Naturviterne utarbeider hvert år lønnsstatistikk for medlemmene som du finner på Naturviternes nettside under Min side.

Her vil du for eksempel kunne se gjennomsnittslønnen for nyutdannede i henholdsvis privat, statlig og kommunal sektor.

Av statistikken for 2021 går det fram at gjennomsnittslønnen for dem med mastergrad fra tidsrommet 2016 og 2021 var henholdsvis

  • 564 270 kroner for ansatte i privat sektor
  • 579 936 kroner for ansatte i kommunal sektor
  • 536 502 kroner for ansatte i statlig sektor

Etter årets lønnsoppgjør vil det si at en gjennomsnittlig nybegynnerlønn for naturvitere med mastergrad er pluss minus 600 000 kroner. Dette vil derfor også kunne være et utgangspunkt for ditt lønnskrav, men dette må vurderes ut fra type stilling og bransjen du er tilbudt jobb i.

Hvordan kan Naturviterne bistå?

Naturvitere jobber innenfor mange ulike bransjer med ulikt lønnsnivå. Våre rådgivere har god oversikt over lønnsnivået i de ulike bransjene. Vi bistår våre medlemmer som tar kontakt med å tolke lønnsstatistikken siden det alltid vil være en del informasjon som ligger bak tallene i denne. Medlemmer får også råd og tips til forhandlingene med arbeidsgiver.

Naturviterne bistår medlemmene slik at hver enkelt får gode lønn- og arbeidsvilkår!

Henvendelse om riktig startlønn