To rådgivere/seniorrådgivere

logo fylkesmannen i troms og finnmark
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige.

Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Miljøvdelingen ledes av Bente Christiansen og er inndelt to seksjoner: naturmangfold og naturvern og vannforvaltning og forurensning. Vi jobber for å ta vare på våre særpregete natur, fremme bærekraftig bruk av naturen og hindre forurensning og forsøpling.

Vi tar vare på naturen gjennom å

 • føre tilsyn med virksomheter
 • sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å hindre skadelig forurensning
 • passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer
 • sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann
 • forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes
 • sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye
 • ha ansvar for bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål
 • jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite
 • bekjempe og hindre spredning av fremmede arter
 • samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i våre fylker
 • veilede og følge opp at kommunene ivaretar mål om effektiv energibruk og reduksjon av klimagassutslipp i sine planer

Om stillingene

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et viktig oppdrag innen vannforvaltning og forurensning.

Nå har vi ledig to faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver med kontorsted Tromsø. Begge stillingene hører til Fylkesmannens miljøavdeling, seksjon for vannforvaltning og forurensning.

Trives du med varierte oppgaver, høyt tempo og klare krav til leveranser? Er du selvstendig, ansvarsbevisste og inkluderende? Har du mastergrad eller tilsvarende kompetanse innen naturvitenskap?

Da kan en av disse stillingene være noe for deg.

Den ene stillingen er nyopprettet og dreier seg om forvaltning av akvakulturnæringen på forurensningsområdet. Den andre stillingen har varierte og spennende oppgaver på forurensningsområdet, oppfølging og tilsyn av virksomheter og arbeid mot marin forsøpling.

Arbeidet innebærer kontakt ut mot næringslivet, kommuner, andre sektormyndigheter, direktorater og organisasjoner.

Les mer om arbeidsoppgavene som ligger til de to ulike stilllingene nedenfor.

1. Rådgiver/seniorrådgiver forvaltning av akvakultur

Arbeidsoppgavene dine blir å

 • følge opp akvakulturvirksomhetene etter forureningsregelverket
 • behandle søknader om tillatelse
 • planlegge og gjennomføre tilsyn av akvakulturvirksomhetene
 • samarbeide med kollegaer på avdelingen og mot kontaktpunkter innen naturforvaltning
 • ha kontakt med øvrige sektormyndigheter på fagområdet
 • gi innspill til kystsoneplaner og andre planer som berører akvakulturaktiviteter
 • bidra i vannforvaltningsarbeidet

Du kan også få andre oppgaver innenfor vann- og forurensingsarbeidet og må forvente å bidra i annen tilsynsaktivitet på seksjonen.

2. Rådgiver/seniorrådgiver på forurensningsområdet

Arbeidsoppgavene dine blir å

 • ha ansvaret for arbeid mot marin forsøpling
 • gjennomføre tilsyn etter forurensningsregelverket
 • behandle søknader fra private virksomheter, industri og kommuner
 • ha kontakt med øvrige sektormyndigheter, direktorat og organisasjoner
 • gi innspill til arealplaner og andre planer som berører egne fagområder
 • bidra inn i vannforvaltningsarbeidet

Du kan også få andre oppgaver innenfor vann- og forurensingsarbeidet.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha

 • mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder. Særlig relevant erfaring innenfor stillingenes ansvarsområder kan unntaksvis veie opp for utdanningskravet
 • gode samarbeidsevner og interesse for å veilede
 • god formidlingsevne
 • evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt

I tillegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker at du har

 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra tilsynsarbeid
 • god rolleforståelse

Vi tilbyr

Lønn som rådgiver i stillingskode 1434 eller som seniorrådgiver i kode 1364, fra kr 503 800 til 605 800 (tilsvarende lønnstrinn 58-68) i Statens lønnsregulativ. For særlig kvalifiserte kandidater, kan vi vurdere høyere lønn.

Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. 

Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker tromsnatur.

Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).

Prøvetiden er 6 måneder.

Er dette en stilling for deg?

Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.

Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å ta kontakt med assisterende miljødirektør Evy Jørgensen på telefon 77 64 22 02 eller 907 30 473 eller seksjonsleder for vann og forurensning Per Kristian Krogstad på telefon 77 64 22 25 eller 952 19 340.

Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider

Se vår Facebookside for video og bilder.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.

Søknadsfrist

 • 01.04.2019

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?