Tilsynsfører

logo trysil kommune
Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, ca 22 mil nord for Oslo og 7 mil nord for Elverum. Vi var 1. januar 6 567 innbyggere. Vi har seks kommunale og fire private barnehager, tre kommunale barneskoler, to private barneskoler og en ungdomsskole, kulturskole og videregående skole med bredt tilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud.

Plan-, bygg- og miljøavdelingen i Trysil kommune har i dag 10,6 årsverk fordelt på 11 stillinger. Avdelingen utfører oppgaver innen plan, byggesak, kart/oppmåling, forurensingsloven, eiendomsskatt og miljø- og naturforvaltning.

100 % stilling som tilsynsfører separate avløpsrenseanlegg og byggesak ved plan-, bygg- og miljøavdelingen er ledig for snarlig tiltredelse

Kommunen er nå inne i en fase med kartlegging og oppfølging av disse anleggene. Oppgaven er vi forpliktet til å løse med bakgrunn i EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Det tas også sikte på at deler av stillingen kan dekke noe av behovet for tilsyn i byggesaker. Tilsynsdelen som går på byggesaker kan økes når størsteparten av jobben med mindre avløpsanlegg er utført.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn og oppfølging/saksbehandling av mindre avløpsrenseanlegg
 • Tilsyn i byggesaker
 • Andre oppgaver knyttet til avdelingens gjøremål

Kvalifikasjoner

 • Høgskoleutdanning på bachelornivå med fagkrets bygg/anlegg, eller teknisk fagskole fra relevant fagfelt 
 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet er ønskelig
 • Kunnskap om forurensingsloven med tilhørende forskrift
 • Kunnskap om plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter
 • Kurs i mindre avløpsrenseanlegg, alternativt kan ADK1-kurs bli vektlagt
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til bruk av digitale kartløsninger
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort minimum klasse B
 • Personlig egnethet i form av gode samarbeidsevner og å være strukturert vil bli vektlagt

Vi kan tilby

 • En utfordrende stilling i et godt og spennende fagmiljø, og med gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Nødvendig opplæring vil bli gitt

Andre opplysninger

 • Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder plan/bygg/miljø Bjørn Tore Bækken, tlf. 47 47 29 59, eller teknisk sjef Hans Martin Aas, tlf. 99 04 25 24.

Søknadsfrist:

 • 26.04.2018

Vi krever skriftlig søknad med CV. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema. Trenger du rådgivning, ta kontakt på tlf. 62 45 77 00.

Om søknaden

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen.
Søknaden merkes: 2018/826

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Søkerliste

Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Om organisasjonen Trysil kommune

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik: Rådmannsnivå med en rådmann tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi, personal og informasjon. Næringsavdeling med næringssjef.
 

 

Fant du det du lette etter?