Samfunnsplanlegger

logo trysil kommune
Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 550 innbyggere. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.
Plan-, bygg- miljøavdelingen har i dag 11 ansatte (10,6 årsverk) fordelt på to arealplanleggere, fem byggesaksbehandlere, to på kart og oppmåling/miljøforvaltning, en på eiendomsskatt, en juridisk rådgiver og en avdelingsleder. Samfunnsplanlegger er en nyopprettet fast stilling innen denne avdelingen. Organisasjonstilknytningen er for tiden under vurdering. Vi ønsker å styrke avdelingen rettet mot lokal samfunnsutvikling og kommunens rolle som samfunnsutvikler. Trysil kommune har vedtatt å starte en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i løpet av 2018.
 
Kommunen vår har store og spennende planfaglige oppgaver. Aktivitetsnivået innen avdelingen er stort. Dette gir utfordrende, varierte og interessante oppgaver både i planprosesser og løpende saksbehandling. Tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt i planprosesser.
 

Samfunnsplanlegger - 100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver 

 • Koordinering, utrednings- og analysearbeid knyttet til lokal samfunnsplanlegging
 • Rådgivning og deltagelse i den strategiske samfunns- og arealplanleggingen
 • Løpende arbeid med kommuneplaner
 • Saksforberedelse og saksbehandling til politisk utvalg
 • Samarbeid og dialog med andre kommuner og regionale og statlige myndigheter
 • Medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale myndigheter i planprosesser
 • Stillingen kan også tillegges andre oppgaver knyttet til kommunalt planarbeid

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med planfaglig bakgrunn eller utdanning knyttet til samfunnsplanlegging for øvrig 
 • Erfaring fra overordnet og strategisk samfunnsplanlegging, offentlig saksbehandling og prosessledelse er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper 

 • Vi vektlegger personlig egnethet spesielt knyttet til gode samarbeidsevner, til å være serviceinnstilt og til å være klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte og brukere av tjenesten 

Vi kan tilby

 • En spennende jobb for utvikling av Trysil som bosteds- og besøkskommune
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune
 • Lønn etter avtale
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Bjørn Tore Bækken, tlf. 47 47 29 59 eller 907 63 115, eller kommunalsjef Bjørn Myhre, tlf. 47 47 29 43.
 

Søknadsfrist

25.02.2018 
 
Vi krever skriftlig søknad. Bruk vårt elektroniske søknadsskjema. Dette finner du på kommunens hjemmesider www.trysil.kommune.no. Vi ber om at du fyller ut hele skjema inkludert CV. Trenger du hjelp, ta kontakt på tlf. 62 45 77 00.  
 

Om søknaden

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen.
 

Fortrinnsrett

 
I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
 

Søkerliste

 
Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
 

Om organisasjonen Trysil kommune

 
Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik: Rådmannsnivå med en rådmann og tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift.  Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi, lønn og personal og informasjon og en næringsavdeling med næringssjef.
 
 

Fant du det du lette etter?