Prosjektleder for interkommunal kystsoneplan

logo
Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Vesterålen har ca 33 000 innbyggere med Sortland som regionsentrum. Regionrådet har 13 fast ansatte og har, i tillegg til sekretariatet, også fagavdelinger innenfor kultur, kompetanse og reiseliv.

Om stillingen

Vesterålen ønsker å styrke sin posisjon innen utvikling og forvaltning av sjøarealene. Kommunene i Vesterålen skal som del av denne strategien utarbeide felles interkommunal plan for sjøområdene. Vesterålen regionråd er prosjekteier. 

Regionrådet søker derfor etter prosjektleder for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen til en 2-årig prosjektstilling.

Planen skal gi grunnlag for bruk og vern av sjøområdene I Vesterålen. Herunder økt verdiskaping i sjørelaterte næringer ved hjelp av økosystembasert forvaltning. Vesterålen regionråd har etablert et forprosjekt som vil videreføres over to år og ut 2020. Prosjektet har en økonomisk ramme på 6,5 mill. kroner.

Prosjektmål

 • Utarbeide felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene. Denne skal vedtas av kommunene med arealdel (kart/GIS) 
 • Bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering
 • Utarbeide rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling innen fagområdet
 • Utvikle og etablere system for implementering og evaluering av felles planverk
 • Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase

Effektmål

 • Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
 • Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø
 • Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
 • Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

Prosjektleder får ansvaret for:

 • koordinering og oppfølging av prosessene
 • kompetanseoverføring til og mellom kommunene 
 • prosjektbudsjett og regnskap 
 • rapporteringsansvar

Personlige egenskaper

 • evne til å sikre fremdrift i prosjekt og prosess
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning
 • kunnskap om arealplanlegging og/eller marin/maritimfaglig forvaltning 
 • prosjekt- og prosessledererfaring
 • erfaring fra offentlig forvaltning

Vi kan tilby:

 • Anledning til å påvirke havområdeforvaltningen i regionen
 • muligheter for faglig og personlig utvikling i samarbeid med politikere og
 • fagansvarlige i kommunene og fylkeskommunen.
 • lønn etter avtale

Kontorsted

Kontorsted for stillingen er på Sortland. Det må påregnes en del reiseaktivitet.

Kontaktperson

Randi Lervik, konstituert sekretariatsleder, randi.lervik@vestreg.no, 948 84 471 /  76 11 15 00.

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?