Naturforvalter - rovvilt

logo
Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk og å sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, samt oppgaver innen landbruk og miljø, helse- og utdanningssektoren. Embetet har omlag 160 medarbeidere.

Klima- og miljøavdelinga forvalter nasjonalt miljøregelverk og veileder om miljøverdier i fylket.Vi bidrar til at miljøpolitikken til regjeringen blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Vi abeider for en bærekraftig utvikling ved å begrense forurensning og ta vare på naturmangfoldet. Viktige oppgaver er å vurdere og følge opp utslippstillatelser, føre tilsyn, forvalte viktige arter, naturtyper og verneområder, samt å uttale oss om miljøeffekter av inngrep i naturen på land, i vassdrag og sjø. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet er oppdragsgiverne våre. Vi er 36 medarbeidere.

Deg og stillingen:

Forvaltning av rovvilt er interessant, men også krevende og konfliktfylt. Fylkesmannens arbeidsoppgaver omfatter håndtering av situasjoner der sau og rein blir drept av freda rovvilt, og årlige erstatningsoppgjør for dyr tapt til rovvilt. I denne jobben må du være robust og tåle å stå i krevende saker. Vi er også sekretariat for Rovviltnemnda, og bruker mye tid på forebyggende tiltak og administrering av jakt på jerv og gaupe. For å sikre hurtig oppfølging av akuttsaker har vi en ordning med vakttelefon, og siden du skal være med på å bemanne denne kan det bli noe arbeid utenom ordinær arbeidstid. Du har stor arbeidskapasitet, er selvstendig og ansvarsbevisst. I tillegg skal du drive aktivt med informasjon og formidling, både muntlig og skriftlig. Du må derfor ha gode kommunikasjonsevner.

Stillingen er lagt til en seksjon som i tillegg til rovvilt arbeider mye med laksefisk, vannforvaltning, plansaker og annen viltforvaltning. Du vil også måtte bidra på noen av disse arbeidsfeltene. 
Mange av oppgavene innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med reineiere og gårdbrukere, ulike myndigheter, politikere og organisasjoner. Dette krever at du har gode samarbeidsevner og møter alle mennesker på en god måte.

Jobben innebærer noe reisevirksomhet.

Du har:

  • Mastergrad innen naturvitenskapelige fag, fortrinnsvis viltbiologi eller tilsvarende
  • Kunnskap om og interesse for rovvilt, viltforvaltning, naturforvaltning og utmarksnæringer
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
  • Førerkort klasse B

Hvis du i tillegg har erfaring fra offentlig forvaltning og naturforvaltning vil det telle positivt.  

Utdanningskravet kan fravikes dersom du har lang og relevant erfaring, i tillegg til bachelor innen naturvitenskapelig fag.

Som medarbeider hos oss...

... jobber du i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Du får fleksibel arbeidstid og vil nyte godt av vår rause arbeidsgiverpolitikk og velferdsordninger.

Som ny hos oss får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.

I denne stillingen vil du bli tilbudt lønn som rådgiver i kode 1434 eller seniorrådgiver i kode 1364 fra kr 490 000 – kr 620 000,- pr. år, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner.

Du får pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (og fra lønnen trekkes du 2 %).

Stillingen har 6 måneders prøvetid.

For nærmere informasjon, ta kontakt med underdirektør Tore Vatne tlf. 75 53 15 48 / e-post fmnotva@fylkesmannen.no eller fylkesmiljøvernsjef Torfinn Sørensen tlf. 75 53 16 88 / e-post fmnotsn@fylkesmannen.no.

Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. 

Embetet ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.

Når søknadsfristen er gått ut, utarbeider vi offentlig søkerliste. Dette er i henhold til offentleglova. Søkere som ber om å bli unntatt fra offentlighet, må begrunne dette. Opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Vi vil i så fall varsle deg før offentliggjøring. 

Kravet til utdanning må dokumenteres som vedlegg til søknaden i Jobbnorge.

Søknadsfrist:

  • 1. november 2020

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?