Nasjonalparkforvalter (Trysil)

logo
Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Verneområdestyrer har forvaltningsansvaret for nasjonalparker og landskapsvernområder. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene.

Fast stilling ledig i Trysil

Stillingen gjelder forvaltning av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat i Trysil kommune.

Arbeidsoppgaver

Oppgavene vil bl.a. omfatte saksforberedelse for styret, oppfølging av forvaltningsplan/utarbeiding av forvaltningsplan, besøksstrategi, iverksette nødvendig merking/skjøtsel, utarbeide informasjonsmateriell, oppfølging av verneformål og verneforskrifter. Arbeidet vil innebære utstrakt samarbeide med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Forvalteren vil ellers ha kontakt med , Länsstyrelsen i Dalarna, lokale representanter for Statens naturoppsyn og Miljødirektoratet, i tillegg til Statsforvalteren i Innlandet.

Se mer informasjon på hjemmesiden: http://www.nasjonalparkstyre.no/Fulufjellet/.

Om stillingen

Statsforvalteren i Innlandet er arbeidsgiver, og nasjonalparkforvalterne tilhører enhet for Naturmangfold og verneområder i virksomhetsområdet for Miljøvern, landbruk og næringsutvikling. Enheten ledes av avdelingsdirektør, og har 30 ansatte, inkludert nasjonalparkforvalterne. Statsforvalteren har hovedkontor på Lillehammer.

Et politisk oppnevnt styre har ansvaret for forvaltningen av verneområdet, og forvalteren er sekretær for nasjonalparkstyret. I tillegg ivaretar forvalteren sekretariatsfunksjon både for rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg.

Kontorsted vil være på kommunehuset i Trysil kommune, i et fagmiljø sammen med kommunens ansatte på plan, miljø og forvaltning og næring.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

Høyere naturfaglig utdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller annen relevant utdanning. Lavere utdanningsnivå kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. Det er ønskelig at du har relevant erfaring fra offentlig naturforvaltning og forvaltning av verneområder. God lokalkunnskap vil være en fordel. Og du må disponere bil.

Du må kunne arbeide målrettet, ta initiativ og være resultatorientert. Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby:

  • arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver
  • avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • kjøregodtgjøring i tråd med særavtalen i staten
  • fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Annen informasjon

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 70 / 95231575, eller underdirektør Steinar Fossum tlf. 61 26 60 69 / 48128965.

Nærmere informasjon om Statsforvalteren finnes på https://www.statsforvalteren.no.

Statsforvalteren i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene her

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist

  • 1. juli 2021

Søk stilling

 

Fant du det du lette etter?