Nasjonalparkforvalter (Dovre)

logo
Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 4 virksomhetsområder. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Ansvaret for å forvalte verneområdene er delt mellom sentrale og lokale myndigheter. Verneområdestyrer har forvaltningsansvaret for nasjonalparker og landskapsvernområder. Statsforvalteren er forvaltningsmyndighet i de fleste naturreservatene. Forvaltningsmyndighetene skal først og fremst håndheve vernereglene og utarbeide forvaltnings- og skjøtselsplaner. De har også ansvar for informasjon og merking i verneområdene.

Fast stilling ledig i Dovre

Statsforvalteren i Innlandet har ledig fast stilling i Dovre som nasjonalparkforvalter.

Arbeidsoppgaver

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og 15 andre verneområder hører inn under, og forvaltes, av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalparkstyre.

Oppgavene vil bl.a. omfatte saksforberedelse for styret, oppfølging av forvaltningsplan/utarbeiding av forvaltningsplan, besøksstrategi, iverksette nødvendig merking/skjøtsel, utarbeide informasjonsmateriell, oppfølging av verneformål og verneforskrifter. Arbeidet vil innebære utstrakt samarbeide med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Forvalteren vil ellers ha kontakt med Statsforvalterne i Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag, lokale representanter for Statens naturoppsyn/Fjelloppsyn og Miljødirektoratet.

Se mer informasjon på hjemmesiden: http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/.

Om stillingen

Det er to nasjonalparkforvaltere i dette verneområdet, men fra 2. august vil det i en periode være tre forvaltere i sekretariatet. Siden den ene forvalteren skal slutte, er det behov for å tilsette en ny nasjonalparkforvalter. Stillingen er plassert på Villreinsenteret på Hjerkinn i Dovre kommune. Senteret er også arbeidssted for ansatte i Villreinsenteret, Pilegrimssenteret, Statens naturoppsyn og for to nasjonalparkforvaltere for Rondane-Dovre.

Et politisk oppnevnt styre har ansvaret for forvaltningen av verneområdene, og forvalterne er sekretærer for nasjonalparkstyret. I tillegg ivaretar forvalterne sekretariatsfunksjon både for rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg.

Statsforvalteren i Innlandet er arbeidsgiver, og nasjonalparkforvalterne tilhører enhet for Naturmangfold og verneområder i virksomhetsområdet for Miljøvern, landbruk og næringsutvikling. Enheten ledes av avdelingsdirektør, og har 30 ansatte, inkludert nasjonalparkforvalterne. Statsforvalteren har hovedkontor på Lillehammer. 

Stillingen er ledig fra 1. september 2021.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har:

Høyere naturfaglig utdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller annen relevant utdanning. Lavere utdanningsnivå kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. Det er ønskelig at du har relevant erfaring fra offentlig naturforvaltning og forvaltning av verneområder. God lokalkunnskap vil være en fordel. Og du må disponere bil.

Du må kunne arbeide målrettet, ta initiativ og være resultatorientert. Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

  • arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver
  • avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
  • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • kjøregodtgjøring i tråd med særavtalen i staten
  • fleksibel arbeidstid

Prøvetiden er 6 måneder.

Annen informasjon

Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 70 / 95231575, eller underdirektør Steinar Fossum tlf. 61 26 60 69 / 48128965

Nærmere informasjon om Statsforvalteren i Innlandet finnes på: https://www.statsforvalteren.no/innlandet

Statsforvalteren i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene her

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.

Søknadsfrist

  • 24. juni 2021

Søk stillingen

 

Fant du det du lette etter?