Medarbeider nettkonsesjon

logo nve
NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Vil du jobbe med elektrifiseringen av Norge?

Kraftnettet er Norges viktigste infrastruktur og transporterer strøm mellom produksjon og forbruk. Samfunnet har et økende behov for elektrisitet, det er også behov for reinvestering av et aldrende kraftnett. Transportsektoren, oljesektoren, oppdrettsnæringen m.fl. ønsker å knytte seg til strømnettet blant annet for å redusere klimagassutslipp, noe som krever oppgradering og utvikling av dagens kraftsystem. Bygging av kraftledninger og transformatorstasjoner innebærer inngrep som bl.a. kan berøre grunneiere, naturmangfold, friluftsliv, næringsvirksomhet med mer. Gjennom konsesjonsbehandling skal vi finne løsninger som balanserer samfunnets behov for strøm mot ulemper som nettutbygging gir. Seksjon for nettkonsesjoner behandler søknader om nettutbygginger i hele Norge. Nå søker vi en ny, dyktig og engasjert medarbeider i dette arbeidet. I seksjonen er vi i dag 15 medarbeidere med stor tverrfaglig kompetanse. Seksjonen inngår i den nyopprettede Energi- og konsesjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Hos oss vil du være en del av et team der arbeidsoppgavene vil være:

 • behandle konsesjonssøknader om å bygge kraftledninger og transformatorstasjoner, herunder gjennomføre offentlige konsesjonsprosesser og folkemøter
 • bidra inn i utredninger med fagkompetanse
 • sammenstille informasjon fra høringer og ulike fagmiljøer, vekte de forskjellige interessene, vurdere alternative løsninger, og foreslå vedtak med vilkår
 • veilede ulike interessenter med oppdatert kunnskap om elektriske anlegg og virkninger for ulike interesser
 • utstrakt kontakt med øvrige myndigheter, næringsliv, interesseorganisasjoner og berørte grunneiere/privatpersoner
 • arbeidet innebærer noe reisevirksomhet, anslagvis 5-20 dager i året

Kvalifikasjoner

Vi arbeider i et skjæringspunkt mellom teknologi, økonomi, miljø og arealforvaltning og vektlegger breddekompetanse og personlige egenskaper. Vår nye medarbeider må raskt kunne sette seg inn i nye fagområder og kjenne seg igjen i følgende:

 • relevant høyere utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsøkonomi, samfunnsvitenskap, naturfag, landskapsfag, arealforvaltning eller tekniske fag
 • lang, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • fysikk til å ferdes i ulendt terreng i forbindelse med befaringer

Det er en fordel dersom du også har:

 • erfaring fra energisektoren eller arealforvaltning lokalt, regionalt eller nasjonalt
 • erfaring med utredninger
 • kunnskap og interesse for energi-, miljø- og samfunnsspørsmål
 • kjennskap til offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • du arbeider selvstendig, målrettet og effektivt
 • du har gode samarbeidsevner
 • du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser
 • du er komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger
 • du er samfunnsengasjert og har god rolleforståelse
 • personlige egenskaper tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • en sterk kunnskapsorganisasjon
 • et sterkt tverrfaglig miljø
 • arbeid innenfor viktige samfunnsområder
 • stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • godt sosialt arbeidsmiljø
 • trening i arbeidstiden
 • aktivt bedriftsidrettslag
 • gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • årslønn innenfor spennet kr 460 000 – 650 000 i stillingskode førstekonsulent/rådgiver/ seniorrådgiver/avd-/over-/senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).   

Kontaktinformasjon

 • Lisa Vedeld Hammer, Seksjonssjef, 22 95 90 33 / 41906523
 • Tanja Midtsian, Seniorrådgiver, 22 95 94 93 / 97083737
 • Kathrine Berg Nilsen, HR-kontakt, 41332165

Søknadsfrist

 • 20.04.2021

Søk på stillingen

 

Fant du det du lette etter?