Informasjonsmedarbeider

logo norsk villreinsenter
Stiftelsen Norsk villreinsenter (NVS) ble opprettet i 2006 og har en nøkkelrolle i arbeidet for å sikre villreinstammene og villreinområdene i Norge. Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har et særskilt ansvar for å sikre framtida for Europas siste villreinstammer og deres leveområder. Stiftelsen Norsk Villreinsenter har to driftsenheter, en på Skinnarbu (NVS Sør) og en på Hjerkinn (NVS Nord).

Informasjonsmedarbeider i 3-årig engasjement

Vil du være med å utvikle Besøkssenter villrein og jobbe med verneområdeinformasjon for Dovrefjell og Rondane, alt med base på Hjerkinn?

Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer forvalter de store verneområdene i henholdsvis Rondane- og Dovrefjellområdet. Verneområdene utgjør deler av et større leveområde for villreinen som er viktige å ivareta, samtidig som områdene er attraktive besøksmål. Formidling av områdenes naturverdier- og opplevelser til den besøkende er en viktig oppgave for nasjonalparkstyrene, og skjer via nettsider, sosiale medier og ute i verneområdene i form av ulike informasjonspunkter. 

Norsk Villreinsenter på Hjerkinn ligger midt i smørøyet av de store verneområdene og dermed leveområdene for villrein. Senteret er et av de største forvaltningsknutepunktene i landet, og huser daglig leder, fagkonsulent og 2 naturveiledere som alle jobber for Norsk Villreinsenter, 2 nasjonalparkforvaltere for Dovrefjell, 2 nasjonalparkforvaltere for Rondane-Dovre, 2 naturoppsyn fra Statens naturoppsyn, daglig leder ved pilegrimssenter Dovrefjell, Dovre fjellstyre og en medarbeider fra Statens vegvesen som leder samarbeidsprosjektet Kongevegen over Dovrefjell. 

Om stillinga:

Stillinga er delt som følger:

 1. Halvparten av tiden skal brukes til å utvikle og løfte fram Norsk Villreinsenters publikumsdel, Besøkssenter villrein. Besøkssenteret består i dag av viewpoint SNØHETTA (etablert i 2011) og Fjellportalen med tilhørende uteområde (under utvikling). I prosjektperioden vil det spesielt være fokus på arbeid med innholdet i Fjellportalen og uteområdet. Det skal også lages nye publikumsbrosjyrer og drives digital markedsføring på sosiale medier. I stillinga inngår også revidering av publikumsvennlige nettsider og å skrive saker for vår nettside www.villrein.no. Ved behov, kan det også være aktuelt å jobbe med pågående verdiskapingsprogrammer.   
   
 2. Den andre halvparten av tiden skal brukes til informasjonsarbeid for nasjonalparkstyrene på forvaltningsknutepunktet. Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og Dovrefjell nasjonalparkstyre startet i 2018 opp et prosjekt der hovedmålet var å beskrive og etablere en ny informasjonsstruktur for verneområdene hvor nasjonalparkstyrene er forvaltningsmyndighet. Det har vært ansatt en prosjektleder i dette prosjektet i 1 år og prosjektet er kommet et godt stykke på vei, men er nå noe omorganisert. Denne delen av stillingen er et tjenestesalg fra Norsk Villreinsenter til nasjonalparkstyrene hvor jobben består i å fullføre det allerede påbegynte informasjonsprosjektet. Prosjektet består i hovedsak av:
  • Fullføre arbeidet med å etablere en struktur for nasjonalparkstyrenes informasjonsarbeid på alle plattformer.
  • Å være med å bygge opp og ha hovedansvar for innholdet på nye besøksretta hjemmesider.
  • Etablere nasjonalparkinformasjon på utvalgte steder.
  • Bidra til å styrke formidling av verneområdene på nett, i media og i brosjyrer.
  • Etablere en fast arena for dialog med reiselivet i og rundt verneområdene.

Arbeidet vil være knyttet opp mot nasjonalparkstyrenes arbeid med besøksstrategier.

Vi søker deg som:

 • Kan informasjonsarbeid og er kreativ i formidlingsarbeidet.
 • Har god digital forståelse, behersker relevant programvare og raskt kan sette deg inn i nye tekniske løsninger.
 • Har interesse for villrein, natur- og verneområder.
 • Kan bruke foto og video i formidlingsarbeidet.
 • Har prosjekterfaring.
 • Har gode samarbeidsevner og kan jobbe godt både selvstendig og i team.
 • Har formell kompetanse innen informasjonsarbeid. Det er også ønskelig, men ikke et krav til formell kompetanse innen biologi/naturforvaltning og /eller kulturminner/kulturminneforvaltning. 
 • Skriver og snakker godt norsk og engelsk, og behersker gjerne andre språk.
 • Har førerkort og ønsker å jobbe fra Hjerkinn.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Kreativt, faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø.
 • Nært samarbeid med den lokale forvaltningen av verneområdene.
 • Høy grad av selvstendighet i utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning.
 • Kontorplass på Norsk Villreinsenter på Hjerkinn.

Prosjektets varighet:

3 år fra oppstartsdato.

Ønska oppstart:

Snarest mulig.

Søknadsfrist:

28. januar 2020.

Kontakt:

Daglig leder Raymond Sørensen ved spørsmål: 91 62 37 15.

Mer info om Norsk Villreinsenter på www.villrein.no

Mer info om verneområdene på www.nasjonalparkstyre.no/rondane-dovre/ og
www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/

Søknad med CV og tre referanser sendes til: raymond.sorensen@villrein.no.

 

Fant du det du lette etter?