Arealplanlegger

logo trysil kommune
Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Trysil ligger i Hedmark fylke, cirka 22 mil nord for Oslo og sju mil nord for Elverum. Vi er cirka 6 550 innbyggere. Trysil er et moderne bygdesamfunn med en aktiv næringsutvikling og med rike tradisjoner innen kultur og idrett. Kommunesenteret har et variert handels- og servicetilbud. Reiseliv er Trysils største næring. Vi har Trysilfjellet, Norges største alpinområde, og mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og to private barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole. Trysil kulturskole har et bredt tilbud.
Plan-, bygg- miljøavdelingen har i dag 11 ansatte (10,6 årsverk) fordelt på to arealplanleggere, fem byggesaksbehandlere, to på kart og oppmåling/miljøforvaltning, en på eiendomsskatt, en juridisk rådgiver og en avdelingsleder. Fra 2018 er det i tillegg vedtatt opprettet en ny stilling som samfunnsplanlegger.
 
Kommunen vår har store og spennende planfaglige oppgaver. Aktivitetsnivået innen avdelingen er stort. Dette gir utfordrende, varierte og interessante oppgaver både i planprosesser og løpende saksbehandling. Tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt i planprosesser.
 

Arealplanlegger - 100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver 

 • Behandling av private reguleringsplaner og medvirkning i utarbeiding av reguleringsplaner i kommunens egen regi
 • Saksbehandling av mindre planendringer, dispensasjoner og delingssaker
 • Arbeid med kommuneplaner
 • Saksforberedelse og saksbehandling til politisk utvalg
 • Medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, utbyggere og andre interessegrupper, samt regionale myndigheter i planprosesser

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med planfaglig bakgrunn, f.eks. innenfor fagområder som arealplanlegging, landskapsarkitektur eller naturforvaltning 
 • Erfaring fra utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven og/eller offentlig saksbehandling er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke
 • GIS-kompetanse og kompetanse knyttet til forvaltning av digitale arealplaner er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet spesielt knyttet til gode samarbeidsevner, til å være serviceinnstilt og til å være klar og tydelig i møte med kolleger, folkevalgte og brukere av tjenesten 

Vi kan tilby

 • En spennende jobb for utvikling av Trysil som bosteds- og besøkskommune
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • Tilsettingen skjer i henhold til lov og avtaler som gjelder for Trysil kommune.
 • Lønn etter avtale
Trysil kommune er en IA-bedrift og ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Bjørn Tore Bækken, tlf. 47 47 29 59 eller 907 63 115, eller kommunalsjef Bjørn Myhre, tlf. 47 47 29 43.
 

Søknadsfrist

25.02.2018 
 
Vi krever skriftlig søknad. Bruk helst vårt elektroniske søknadsskjema.
 
Du kan også sende søknaden til postmottak@trysil.kommune.no, eller i posten til Trysil kommune, postboks 200,2421 Trysil. Hvis du ikke bruker elektronisk søknadsskjema, merk søknaden med 16/1176.
 

Om søknaden

Dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring sendes ikke sammen med søknaden. Vi vil be om disse senere i ansettelsesprosessen.
 

Fortrinnsrett

I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
 

Søkerliste

Alle søkere vil i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.
 

Om organisasjonen Trysil kommune

Trysil kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert slik: Rådmannsnivå med en rådmann og  tre kommunalsjefer for henholdsvis Helse og omsorg, Oppvekst og kultur og Forvaltning og teknisk drift.  Stabs- og støttefunksjoner organisert i tre avdelinger; økonomi, personal og informasjon. Næringsavdeling med næringssjef.
 

Fant du det du lette etter?