lederen i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli

Meklingen i staten i havn: Akademikerne og Unios avtale størst

Akademikerne ble 24. mai enig med staten om årets hovedtariffoppgjør, nær 18 timer etter at meklingsfristen gikk ut. Den nye hovedtariffavtalen er felles med Unio og strekker seg til 1. mai 2024. Sammen representerer Akademikerne og Unio om lag 75 000 ansatte og avtalen blir nå den største i staten.

Alt til lokale forhandlinger

  • Den totale økonomiske rammen i oppgjøret er på 3,84 prosent.

Etter at  man trekker fra overheng og glidning, som er virkningen til fjorårets lønnsoppgjør på årets lønnsoppgjør, står det igjen en disponibel ramme på 2,46 prosent som i sin helhet kan brukes lokalt i virksomhetene under høstens lokale lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlingene må avsluttes innen 31. oktober 2022, og virkningsdato for lønnsoppgjøret  er 1. mai. Den økonomiske rammen i år er over frontfaget. Det gir våre tillitsvalgte forhandlingsrom og muligheter for å finne gode løsninger lokalt.

Forbedringer i hovedtariffavtalen

Innholdet i hovedtariffavtalen er også forbedret på flere punkter. Blant annet skal lønnsvurdering etter 12 måneder i stillingen og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse nå gjøres etter dialog med den ansatte, og alle skal tilbys en lønnssamtale årlig. Også seniorpolitiske tiltak er forbedret slik at partene lokalt nå kan som alternativ til tjenestefri med lønn avtale karriere- og kompetansemessige tiltak.

Bærekraft, klima og miljø

Partene i staten er også enige om at arbeidet med miljø og bærekraft skal styrkes i tariffperioden. De lokale partene må finne løsninger for å fremme bærekraft og redusere miljøavtrykket i den enkelte virksomhet. Det er viktig at det legges til rette for omstilling som sikrer innovasjon og klimavennlige løsninger og ivaretakelse av natur. De sentrale partene i staten vil i tariffperioden kartlegge hvordan de lokale partene kan understøttes i arbeidet. Kartleggingen utføres av en partssammensatt gruppe. Det skal videre legges til rette for kompetanseheving rundt bærekraft, klima og miljøspørsmål på tvers av statlige virksomheter.

Reisetid og hjemmekontor

Det er også enighet om å kartlegge hvordan virksomhetene praktiserer reisetid og vurdere om praksisen er i tråd med regelverk på området. Dette arbeidet skal være ferdig innen 1. februar 2024. 

Videre vil partene i staten jobbe med vilkårene for hjemmekontor. En arbeidsgruppe skal blant annet vurdere hvordan forsikringsordninger, dekning av kostnader til utstyr og hvordan forsvarlige arbeidsforhold på hjemmekontoret kan ivaretas. Dette arbeidet skal sluttføres senest 1. februar 2023.