Statsbudsjettet: For lite grønn omstilling!

- Vi hadde forventet mye mer til grønn omstilling, men vi er glade for økt satsing på forskning, sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne, om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

Vebjørn Knarrum og Naturviterne kommenterer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

Det er bred enighet om at landet trenger et grønt skifte. Naturviterne mener at det er nødvendig å få fortgang i en grønn omstilling med bioøkonomi, bærekraftige løsninger og nødvendig kunnskap og kompetanse. Vi er betenkt over at budsjettet ikke legger mer opp til konkret omstilling. Naturviterne mener det er behov for en enda mer aktiv politikk for å omstille fra olje til bærekraftige nye næringer, og at det må bli tydeligere hva de nye grønne arbeidsplassene innebærer.  Det er positivt at regjeringen vil gjøre tiltak som styrker skognæringen, en næring som er viktig i det grønne skiftet. Det er også bra at regjeringen vil at det skal satses mer på marine næringer. Verdien av våre havressurser vil bli bare viktigere og viktigere i årene fremover.

At det settes av midler til at ingeniører skal få pedagogisk skolering er bra. Dette gir et godt grunnlag for å utdanne flere naturvitere som vil spille helt sentrale roller i det grønne skiftet.

Det er svært viktig at regjeringen satser på høyere utdanning og legger opp til en økning av antall studieplasser. Naturviterne mener man også burde ha sett på hvordan studentene skal finansiere sine studier. Regjeringen sier selv at arbeidstakere med høy kompetanse er en forutsetning for en vellykka omstilling. Da trenger vi et studiefinansieringssystem som gjør det mulig å være heltidsstudent.  

Forskning og høyere utdanning

Skal vi skape ny industri av naturressursene våre må det ligge forskning i bunn.  Naturviterne er derfor glade for å se at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til FoU med 2,1 milliarder i 2016. Det er også positivt at rammene for Skattefunn utvides. Regjeringen foreslår å utvide Skattefunnordningen slik at den stimulerer til større FoUprosjekter og raskere gjennomføring av prosjektene. Det foreslås å heve beløpsgrensen for fradraget til egenutført FoU fra 15 til 20 millioner kroner og grensen for innkjøpt FoU fra 33 til 40 millioner kroner.

Klima og miljø

Miljøverndepartementets budsjett øker med 11, 4 prosent. Sikring av naturmangfold, klimatiltak og økt innsats for planarbeid i byområder er viktige punkter i følge departementet selv. Alt dette er områder som er viktige for Naturviterne.

Noe av det som fremheves mest er satsingen på vern av myr, ellers er ikke naturmangfold nevnt i stor grad.

Naturviterne er overrasket over at regjeringen har bestemt seg for å øke kjøp av klimakvoter med 270 millioner kroner. Statsminister Solberg har selv uttalt seg negativt om ordningen tidligere og Naturviterne mener  det kan finnes måter å bruke pengene på som gir bedre miljøeffekt.

Vi opplever stadig flere følger av klimaendringer som kraftig nedbør, flom og ras. Det er derfor helt nødvendig  at bevilgningene til flom og skredtiltak øker. Dette er  et viktig klimatilpassingstiltak og vi forventer at denne summen vil økes ytterligere i kommende år.

Det er positivt at det er satt av ti milliarder kroner til fondet for fornybar energi og energieffektivisering.

Samferdsel

Samferdsel er tilgodesett med betydelige midler i budsjettforslaget. Mye går imidlertid til vei, og mer kunne vært øremerket bane. Blant annet er det satt av 600 millioner kroner til sykkelveier noe som er viktig både med tanke på både miljø og folkehelse. Transport på vei og bane er ikke bare viktig for persontransport i de store byene, men for næringslivet i hele landet. Naturviterne ser på et velfungerende Intercitytriangel som en nøkkel til å løse utfordringene med befolkningsveksten på Østlandet. I tillegg må det legges til rette for at råvareprodusenter ute i distriktene raskt kan få brakt sine produkter ut til markedene. En arealplanlegging som hele tiden tenker klimavennlig og folkehelse er svært viktig og det er bra at regjeringen så smått begynner å legge til rette for fremtidige grønne byer. Her forventer vi ytterligere og større grep i de kommende budsjett.

Fornybar energi

Skal vi lykkes med det grønne skiftet er bruken av fornybar energi helt avgjørende. Det er bra at regjeringen ønsker å satse på forskingssentre for fornybar energi (NFD). Regjeringen foreslår videre å bevilge 14,25 milliarder kroner til klima- og energifondet. Økte bevilgninger vil stimulere til miljøvennlig energiomlegging og medvirke til utvikling av ny energi- og klimateknologi i Norge. Sammen med en økt bevilgning til Enova på 2,3 milliarder er det grunnlag for å si at budsjettet er positivt hva angår fornybar energi.

Statskog

Vi er svært tilfreds med at Statskog vil bli videreført med de samme oppgavene og den samme organiseringen som i dag. Naturviterne har tidligere uttalt seg kritisk til forslaget om å privatisere Statskog. Ikke minst er vi glade for at Statskogs betydning for å legge til rette for allmenhetens tilgang til friluftsliv nevnes spesielt.

Fradrag uendret

Det foreslå sikke endringer i fradraget for fagforeningkontingent.

Naturviterne vil i tiden fremover delta på høringer i forbindelse med statsbudsjettet

Laster kommentarfelt ..