- Statsbudsjettet 2015 viser ikke et grønt skifte!

- Det er positivt at statsminister Erna Solberg signaliserer en grønn omstilling, men det grønne skiftet ser imidlertid ikke ut til å få stor plass i forslaget til Statsbudsjett 2015, kommenterer Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne.

Statsminister Erna Solberg sa i trontaledebatten at Norge må starte en grønn omstilling for å tilpasse oss lavutslippssamfunnet med grønne arbeidsplasser. Hun snakker også om kunnskapsarbeidsplasser som nødvendig i et slikt grønt skifte.

- Dette er politiske signaler jeg som leder av Naturviterne er fornøyd med, sier Finn Roar Bruun. - Nå må det følges opp med penger og konkrete føringer i statsbudsjettet. Leverer regjeringen det de lover? Får vi et grønt skifte? – det ser ikke slik ut. – men det skal selvsagt utredes, sier Bruun.

Naturviterne kommenterer Statsbudsjettet 2015:

Regjeringen reduserer skatter og avgifter med til sammen 8,3 mrd kroner, herunder lette i bilavgiftene på 1,3 mrd; campingvogner, snøskutere og motorsykler blir billigere. Av disse er det vel kun motorsyklene som med litt godvilje kan kalles miljøvennlige. Dette bidrar ikke til grønt skifte. Klimafondet øker med over 9 mrd, men det interessante er hva som skjer i det enkelte departements budsjett og hvordan avgiftene premierer miljøvennlig forbruk og investeringer.

Enovas ordning for enøk-støtte rettet mot private husholdninger legges om og utvides. Det tas sikte på at ordningen senere skal kunne gjøres om til en fradragsordning i skattesystemet med Enova som godkjennende myndighet. Dette er jo positivt, men de konkrete endringene i skatte og avgiftssystemet varsles i en grønn skattekommisjon. De kjøper seg litt tid med andre ord. Det er nok foreløpig litt uvant for en Frp-statsråd å snakke om grønn omlegging.

Regjeringen vil redusere byråkratiet og effektivisere offentlig sektor. Effektivitetskrav til offentlig sektor – hva betyr det? Vi er ikke i mot at offentlig sektor effektiviseres. Men da må man se på oppgavene de offentlige etatene får fra Regjeringen. Det er tross alt politikerne som skaper byråkrater! En effektvisering ut over dette er alltid interessant. Offentlig sektor har vært under omstilling lenge og vi mener en omlegging av lønnssystemet er en avgjørende del av dette. Man må akseptere at folk presterer forskjellig, har ulik kompetanse og ulike ansvarsområder og ikke minst ansvarsgrad. Dette må gjenspeiles i lønna. Da vil man få en effektivisering! Svaret på dette får vi ikke nå, men høyrestatsråden med ansvar for forhandlingene i staten har gått langt i å si at dette kan komme. Vi venter på svar fra deg, Jan Tore Sanner, i forhandlingene til neste år!

Hvordan merker det enkelte medlem endringene i statsbudsjettet? Personbeskatningen går ned i form av høyere innslag på toppskatt. Kilometergodtgjørelsen for bruk av egen bil øker med 5 øre! Det er jo hyggelig, men samtidig øker Regjeringen normrenten med 0,25 %. Dette er den renten man kan ha på gunstige lån fra arbeidsgiver uten å bli fordelsbeskattet. Den ble jo økt i fjor og nå øker den igjen. Siv Jensen vil tydeligvis redusere fordelene ved å jobbe i staten. Skatteklasse 2 forsvinner. Det er bra fordi det stimulerer til arbeid.

Klima- og miljøverndepartementet reduserer budsjettet med 2,1 %. Dette er i hovedsak reduserte bevilgninger til vern. Posten til skogvern er redusert med 210 millioner kroner. Departementet bør i stedet øke bevilgningene til frivillig skogvern slik Naturviterne har krevd. Det er også reduserte driftsutgifter; i departementet med 12 % og i Miljødirektoratet med 8,9 %. Det blir færre ansatte i dette departementsområde. Det representerer en nedprioritering. Av konkrete poster med kutt kan nevnes Genressurser, miljø- og ressursregistreringer som reduseres med 7,2 % og forskning og innovasjon med 4,3 %. Begge deler er svært uheldig. Videre har artsprosjektet omtrent samme bevilgning som i fjor, men det representerer en reell reduksjon. Det burde vært økt, fordi bedre kartlegging av arter gir bedre og raskere arealplanlegging. En kunne være fristet til å si at det bidrar til forenkling og effektivisering.

Landbruks- og matdepartementet reduserer budsjettet med 1 %, av dette er 0,3 % driftsutgifter. Kutt i byråkratiet vil nok også være et tema på landbruksområdet. Mattilsynet skal omorganiseres med færre regioner og færre nivåer. Bevilgningene går ned med 1,1 % til tross for større fare forbundet med antibiotikaresistente bakterier og økt handel på tvers av landegrensene. Dette er ikke logisk. Naturviterne vil få flere henvendelser til våre juridiske rådgivere og landet vil få flere tilfeller av sykdomsfremkallende organismer. Det siste er selvsagt verst, men økt tilsyn forutsetter større bevilgninger og flere ansatte. Ikke motsatt som Regjeringen nå legger opp til. Reindriftsforvaltningen og SLF slås sammen, men landbruksdirektoratet vil få redusert bevilgning med 2,1 %. Man varsler en gjennomgang av støtteordningene i landbruket med det mål å forenkle.

Det satses på samferdsel. Mest på vei, selvfølgelig, men også på jernbane med 8,7 %. Det er positivt. Jernbaneutbyggingen må forseres. Man varsler en gjennomgang og forenkling av planleggingsrutinene og raskere gjennomføring. Det er positivt, men jeg ønsker meg mer på klimavennlig jernbane og mindre på vei. Skal veksten i transporten komme på bane, er det helt nødvendig at den prioriteres opp i forhold til vei. Derfor må også bevilgningene til vedlikehold av bane økes for at ikke etterslepet skal fortsette å vokse. Man tilfører infrastrukturfondet 40 mrd.

Kunnskapsdepartementet øker budsjettet til forskning med 4,2 %. Det er svært positivt. Det skal bygges flere studentboliger. Studiestøtten økes, men det er en ganske generell økning på 5,5 %. Studielånsrenta øker med 0,25 %, så de gir med den ene hånda og tar med den andre. Det varsles en gjennomgang av studentenes levevilkår. Naturviterne har krevd en studiestøtte på linje med fattigdomsmålet i Norge, men støtten ligger enda langt under dette. Vi vil ha mer støtte og 11 måneders støtte. Det lar vente på seg. Kunnskapsministeren vil satse på de 5 største universitetene. Det er bra, men bare NMBU får en reell nedgang i bevilgningene. Det rimer ikke!

Dette er et blåblått budsjett. Nå skal det forhandles med Krf og Venstre.

Naturviterne vil spille inn våre synspunkter til disse partiene og Stortingets komiteer.

 

Laster kommentarfelt ..