Statsbudsjettet 2015: Deltok på høring

Naturviterne har deltatt på høring i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget ifm behandling av Statsbudsjettet for 2015 (Prop. 1 S (2014-2015). Naturviterne krever blant annet at driftsutgiftene til Miljødirektoratet ikke kuttes slik det er foreslått.

Naturviterne pekte i høringen på at organisasjonens medlemmer jobber med alle resultatområdene til Klima- og miljødepartementet. Arbeidsoppgavene er service til innbyggerne og beslutningsstøtte til politikere på kommunalt og statlig nivå. Knappe ressurser vanskeliggjør begge deler. Naturviterne ønsker en kunnskapsbasert forvaltning. Det er dessverre ikke alltid mulig når bevilgningene blir så knappe. 

Deltok på høring for Naturviterne: Trygve Ulset, politisk utreder, og Finn Roar Bruun, leder

Deltok på høring for Naturviterne: Trygve Ulset, politisk utreder, og Finn Roar Bruun, leder


Klimautfordringene er tverrsektorielle. Det er derfor bra at budsjettet synliggjør klima- og miljøpolitiske satsninger i andre departement. Likevel finner Naturviterne det svært urovekkende at nøkkeldepartementet hva angår klima- og miljøutfordringer står igjen som budsjettets store taper.

Om de enkelte poster:

Kapittel 1420, post 01 og post 21, driftsutgifter Miljødirektoratet:

Naturviterne ønsker å korrigere en unøyaktighet i vårt innspill til komiteen 6.november:

Kapittel 1420, post 01 og post 21, driftsutgifter Miljødirektoratet: For disse postene får Miljødirektoratet redusert sine bevilgninger til driftsutgifter med 134 mill kroner. Så er det kompensert for dette på ulike måter, bl.a. gjennom posten 23 (oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet) og budsjettoppsettet er lagt om fra i fjor. Det betyr at de reelle nedskjæringene ikke er så store som det framkommer for de enkelte postene.

Men det er store nedskjæringer i Miljødirektoratets driftsbudsjett. Klima og miljødepartementet (KMD) oppgir det reelle kuttet til 16,5 millioner kroner. Vi erfarer at Miljødirektoratet opererer med 20,2 millioner i kutt. Departementet selv operer med 8,9 % kutt totalt for Miljødirektoratet i sin oversiktstabell på side 62 i Prop. 1S.

De endrede framstillingsmåtene og budsjetteringsmetodene bidrar ikke til å gjøre regjeringens prioriteringer tydeligere.

Det er fortsatt slik at Miljødirektoratet får kutt i sine bevilgninger og det får konsekvenser for mulighetene til å gjennomføre miljøpolitikk.

Kapittel 1420, Post 35 skogvern:

Redusert med 210 mill til 121 mill. Denne posten bør økes fordi vern av skog fortsatt er viktig for å bevare biologisk mangfold i skog og gi mer stabile og robuste skogøkosystemer. Gode bevilgninger på skogvern er også med på å gi forutsigbarhet i planleggingen av vernearbeidet og gir skogeierne trygghet for erstatningsoppgjørets størrelse og utbetalingstidspunkt. Dette reduserer konfliktnivået. Frivillig skogvern har fungert godt for å verne store skogarealer og reduserer konfliktnivået. Dette er positivt og bør fortsette. Foreslått ramme for 2015 vil i stor grad gå til Statsskog SF, dvs. staten selv. De faglige anbefalingene peker på at det fortsatt er behov for å verne skog i Norge, fortrinnsvis skog på høye boniteter. Da blir også erstatningene større pr arealenhet. Med dette bevilgningsnivået vil signalet til skogbruket være at frivillig vern prioriteres ned.

Grønt skifte:

Klima- og miljødepartementet er et sektorovergripende departement med ansvar for å samordne regjeringens klima og miljøarbeid. Mange andre departementsområder er viktige for et grønt skifte, bl.a. OED og SD. Naturviterne vil derfor benytte anledningen til å bemerke det uheldige ved å senke avgiftene på bensin og diesel. Dette kan ikke sies å bidra til et grønt skifte, dvs. en skatte og avgiftspolitikk som bidrar til mindre klimautslipp og et mer bærekraftig forbruk. En større del av transportarbeidet må skje uten bruk av fossile energikilder. Da må bruken av bensin og diesel reduseres og alternativene; dvs. strøm brukes mer. Det betyr satsing på elbiler og ikke minst kollektivtransport der bane i og mellom byer må prioriteres opp. Med tanke på klimaforliket hadde Naturviterne forventet en sterkere satsing på bane i og mellom byer.

 

Laster kommentarfelt ..