Naturviterne hjelper deg med svar om koronnakrisen i arbeidslivet

Spørsmål og svar om koronakrisen i arbeidslivet

Naturviterne er tilgjengelige og bistår medlemmer som har spørsmål knyttet til arbeidsforhold eller medlemskap, enten de er knyttet til situasjonen med Koronaviruset eller andre forhold. "Spørsmål og svar" oppdateres løpende.

Det blir økt avstand fremover. Naturviterne avlyser alle kurs og konferanser, i første omgang inntil 25. april. Fysiske møter blir redusert, og det innføres økt bruk av hjemmekontor også for sekretariatets ansatte. Dette kan medføre noe lengre behandlingstid. Vi ber om forståelse for dette.

Naturviterne skal være tilgjengelige og vi vil bistå våre medlemmer som har spørsmål knyttet til arbeidsforholdet eller medlemskapet, enten de er knyttet til situasjonen med koronaviruset eller andre forhold.

 

Spørsmål og svar om koronakrisen i arbeidslivet:

 

Oppdatert 26. mars 2020
 

Hva gjelder ved permitteringer?

Stortinget har vedtatt endringer i permitteringsregelverket:

 • Arbeidsgivers lønnsplikt reduseres fra 15 til 2 dager
 • Staten dekker full lønn fra dag 3 t.o.m dag 20 
 • Dagpengegrunnlaget økes til 80 % av tidligere lønn opp til 3G (kr 299 574) og 62,4 % av grunnlaget over 3G og opp til 6G (kr 599 148)
 • Ventedager for dagpenger er fjernet
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G (kr 74 893)
 • Man må være permittert i minst 40 % for å ha rett på dagpenger

Les mer om midlertidige endringer i permitteringsregelverket.
 

Kan jeg kreve hjemmekontor?

 • Myndighetene oppfordrer på det sterkeste at alle som kan skal ha hjemmekontor. Arbeidsgivere bør etterleve oppfordringen.
   
 • Rent juridisk kan man som utgangspunkt ikke ensidig kreve hjemmekontor uten avtale med arbeidsgiver. Man kan heller ikke velge å jobbe hjemmefra med mindre det er avtalt med arbeidsgiver.
   
 • Vi oppfordrer likevel arbeidsgivere til, så langt det lar seg gjøre, å innfri ønsket om hjemmekontor, slik at alle kan være med på den nasjonale dugnaden. Nektelse bør ha en saklig begrunnelse.
   
 • Det er kun verneombudet som har en særskilt rett til å overstyre arbeidsgiver ved å beslutte midlertidig stenging av arbeidsstedet dersom det er umiddelbar fare for ansattes liv eller helse som ikke kan avverges på annen måte. En slik beslutning må både arbeidsgiver og de ansatte etterleve inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette.
   

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar hjemmekontor?

 • Situasjonen tatt i betraktning, hvor det er konkrete behov for å forebygge smittespredning ved å stenge et arbeidssted midlertidig har arbeidsgiver styringsrett til å be ansatte om å arbeide hjemmefra eller på annet sted dersom det er mulig å utføre arbeidet utenfor stedet/lokalet som stenges.
   
 • Slike midlertidige tiltak må diskuteres med de tillitsvalgte. Det vil i utgangspunktet ikke være saklig grunn til å motsette seg en midlertidig ordning med hjemmekontor hvis reglene praktiseres likt for ansette som har mulighet til å jobbe hjemmefra.
   

Om sykepenger o.l.

 • 20. mars ble det vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.
   
 • I pressemelding av 20.03.2020 skriver regjeringen at det utarbeides nye regler nå. Disse reglene vil også gjelde for frilansere og selvstendig næringsdrivende, slik at NAV utbetaler sykepenger allerede fra fjerde dag for disse gruppene også, mot tidligere fra dag 17. Reglene vil gjelde fra og med mandag 16. mars skrives det i pressemeldingen. Regjeringen jobber med en refusjonsordning som vil komme på plass så fort som mulig. Forskriften er foreløpig ikke endret. Les pressemeldingen: Regjeringens pressemelding av 20. mars 2020.
   
 • Stortinget har foreslått regelendringer som medfører at arbeidsgiverperioden i koronatilfellene skal reduseres fra 16 til 3 dager.

 • Retten til sykepenger og reglene for sykemelding er som før. Man må være arbeidsufør som følge av sykdom for å ha rett til sykepenger. Arbeidstakere som er blitt smittet av koronaviruset har således rett til sykepenger på vanlig måte. Det samme gjelder situasjoner der en lege har vurdert at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset.

  Du kan da bruke egenmelding eller sykmelding.

  NAV kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse i tilfeller der du har eller antas å ha koronaviruset. Den som sykmelder må ut fra en faglig forsvarlig vurdering vurdere hvordan undersøkelsen skal foregå. Dette inkluderer også situasjoner der du blir satt i karantene fordi noen i din husstand er syk av viruset. Du må da likevel ha en sykmelding fra legen skriver NAV: Info fra NAV om sykemeldinger ifm korona.
   
 • NAV har 13. mars 2020 lagt til grunn at krav på sykepenger som hovedregel kan dokumenteres ved egenmelding.
   
 • Regjeringen skriver følgende i pressemelding av 20.03.2020:
  • NAV har i dag et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når folketrygden/NAV nå går inn og betaler for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket bety at egenmeldinger ikke kan brukes. Derfor får NAV i dag (20. mars) hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

   Et viktig budskap til arbeidsgivere er derfor at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

   I praksis betyr dette at arbeidsgivere kan godta egenmelding for hele den nåværende arbeidsgiverperiode på 16 dager i trygg forvissning om at NAV senere ikke vil nekte å refundere sykepengene fordi arbeidstakeren brukte egenmelding framfor legeerklæring.
    

Sykepenger ved smittefare o.l.

 • Friske personer som ikke er pålagt karantene av helsemyndighetene har ikke rett til sykepenger. 
 • Arbeidstakere og arbeidsgivere oppfordres til å sammen finne gode løsninger i denne krevende situasjonen. 
 • Pasienter som er i risikogruppen for å bli smittet, har heller ikke automatisk rett til sykepenger. Dette gjelder for eksempel pasienter som isolerer seg i hjemmet på grunn av smittefare uten at de selv er syke, smittet eller pålagt karantene. Disse pasientene har ikke rett til sykepenger. De oppfordres til å ta kontakt med arbeidsgiveren sin for å finne løsninger. 

Les mer om dette på nav.no: Info om legeerklæring m.m.
 

Hvilke rettigheter har jeg ved stengte skoler og barnehager?

 • Reglene om bruk av omsorgsdager er endret med virkning fra og med mandag 16.03.2020, jf. Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020.
   
 • Foreldre med barn som er 12 år eller yngre (ved kronisk sykt barn eller barn med funksjonshemning frem til barnet fyller 18 år) vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger. Dette gjelder i tillegg til de situasjonene som er beskrevet i folketrygdloven § 9-5.
   
 • Antall omrsorgsdager dobles for kalenderåret 2020. Dette gjelder både for foreldre med ordinær kvote på 10 dager og for dem som har utvidet kvote.
   
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger til 3 dager, deretter dekkes det resterende av NAV. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra NAV for det antall dager som overstiger tre. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 9-3.
   
 • Dette gjelder også selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ventetiden er redusert fra 10 dager til 3 dager. Retten gjelder bare så langt fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, jf. folketrygdloven § 9-3.

  Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspengene fra og med første fraværsdag.
   
 • Det er mulig å ta ut enkelttimer eller halve dager med omsorgspermisjon, men det er opp til arbeidsgiver å godkjenne dette.
   
 • Omsorgsdager kan nå overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av korona-pandemien. Dette fremgår av den midlertidige forskriften § 4-2. Dette gjelder i tillegg til overføringsmuligheter som allerede er gjeldende. Adgangen til overføring av praktiske årsaker er generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.
   
 • Omsorgspenger er best kjent som «hjemme med sykt barn-dager». Les mer om dette hos NAV: Stengte skoler og barnehager gir rett til omsorgspenger.

NAV veileder og avgjør retten til sykepenger, dagpenger og omosrgspenger. De har egne informasjonssider om dette: Koronavirus: Hva gjelder i min situasjon?
 

Ferieavvikling i koronatider?

Ferie som ennå ikke er fastsatt eller avtalt for 2020:

 • Arbeidsgiver har styringsrett på når ferien skal avvikles. Dette gjelder i hovedsak overført ferie, avtalefestet ferie og annen ferie utover hovedferieperioden på 3 uker.
 • Arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni - 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet, jf. ferieloven § 7.
 • Arbeidstaker kan også kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.
 • Arbeidsgiver har en varslingsplikt på to måneder ved fastsetting av ferie, «såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.», jf. ferieloven § 6. annet ledd. Det er ikke avklart om korona er en slik «særlig grunn».
 • Denne varslingsplikten er en ordensregel, noe som betyr at fastsetting av ferie med mindre enn to måneders varsel ikke vil føre til ugyldighet.

Allerede fastsatt ferie for 2020:

 • Fastsatt ferie kan endres av arbeidsgiver "hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger", jf. ferieloven § 6, 3. ledd.
 • Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder: Dette betyr at arbeidsgiver må først prøve å skaffe vikar.
 • Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.
 • Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.
   

Hva gjør jeg ved frykt for smitte?

 • Følg myndighetenes råd og retningslinjer som til enhver tid holdes oppdatert på www.fhi.no 
   

 

Naturviterne ønsker å understreke ovenfor alle våre medlemmer at vi gjør alt vi kan for å yte den rådgivning og bistand som det er behov for.

Det er en krevende tid, ta godt vare på dere selv!

Laster kommentarfelt ..