Regjeringen mottok jordvernopprop fra Naturviterne

På to uker har Naturviterne sitt opprop om et sterkt jordvern i Norge samlet over 8200 underskrifter. I dag ble oppropet overlevert landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug får opprop fra Finn Roar Bruun (leder), Merete Skaug (generalsekretær), Trygve Ulset (politisk rådgiver), Torbjørn Hundere (kommunikasjonssjef) Foto: Svein Erik Dahl

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, og at hun også vil la IKEA få bygge varehus på Delijordet i Vestby. Naturviterne har uttrykt stor bekymring for disse beslutningene.

I vårt innspill til regjeringserklæringen vektla vi at prinsippet om bærekraft måtte bli førende. Vårt krav er at naturvitenskapelig kompetanse må ligge til grunn for alle arealbeslutninger, og det er vanskelig å se at disse rådene blir fulgt når den nye landbruksministeren ønsker å omgjøre tidligere vedtak om vern av matjord, sier Finn Roar Bruun, leder av Naturviterne.

- Jordvern er et viktig samfunnsansvar. Vi må opprettholde vår evne til å produsere mat i fremtiden. Folketallet vokser, og det vil bli viktigere å ha mulighet til også å dyrke mat i Norge, sier Bruun og forteller at Naturviterne legger vekt på to viktige fokusområder for å bevare matjord i landet:

- For det første må kompetansen om matproduksjon i Norge opprettholdes. Kunnskapen er stedstilpasset. Ikke noe sted er veien fra forskningsresultater til effektiviseringsgevinster kortere enn i landbruket. Vi får derfor god effekt av forskning på dette feltet, sier Bruun.

- For det andre trengs bedre planlegging av infrastruktur og utbygging, der fortetting må brukes i større grad. Den ikke-fornybare ressursen som matjord er, må bevares. Det er ikke bærekraftig å bygge ned matjord for kortsiktig økonomisk gevinst.

Laster kommentarfelt ..