– Positivt fra regjeringen om bioøkonomistrategi

Naturviterne var tidlig ute med å se mulighetene i bioøkonomien. Det er derfor med stor glede og spenning jeg i dag leser regjeringens strategidokument som skal vise hvordan bioøkonomi kan utvikles til å skape arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, sier forbundsleder i Naturviterne, Vebjørn Knarrum.

 

Lenke til: Kjente ressurser – uante muligheter. Regjeringens bioøkonomistrategi

Strategien har en særlig vektlegging av sektorovergripende problemstillinger. Sektorspesifikke muligheter og utfordringer vil behandles i andre regjeringsdokumenter blant annet i strategier og meldinger for de enkelte bionæringene.

Strategien lener seg mot tre overordnede prinsipper:

  1. Befolkningens grunnleggende behov for mat kommer først
  2. Ressursene skal brukes og gjenbrukes mest mulig effektivt
  3. Ressursene skal brukes på en mest mulig lønnsom måte

– Ved å løfte frem disse tre prinsippene ser vi at også klima- og miljøperspektivet har vært viktig i arbeidet med å utvikle strategien. Som fagforening er vi selvfølgelig svært opptatt av utviklingen av arbeidsplasser, men i likhet med Regjeringen er vi opptatt av at disse må være bærekraftige. Strategiens vektlegging av optimal ressursutnyttelse er noe vi kjenner igjen fra Naturviternes politikk på punktet. Bioøkonomien må bidra til en mer sirkulær og miljøvennlig lavutslippsøkonomi, sier Knarrum.

Rapporten er delt inn i fire hovedkapitler som tar for seg følgende tema:

  1. Samarbeid på tvers
  2. Hvordan skape markeder
  3. Hvordan skape effektiv utnyttelse og lønnsom foredling av fornybare biologiske ressurser
  4. Hvordan fremme bærekraftig produksjon og uttak av fornybare biologiske ressurser

Naturviterne har tro på synergien som kan oppstå i møte mellom miljøer. Vi håper derfor at strategien vil bidra til at grønn og blå sektor kan samarbeide tettere enn i dag og at det i klynger finnes miljøer som representerer ulike deler av bioøkonomien og ikke slik vi ser tendensen til i dag hvor mange av klyngene består av miljøer med til dels betydelig overlapp i kunnskapsgrunnlag.

Videre er finansieringskapittelet i strategien svært lovende. Både tankene om å gi Investinor og Innovasjon Norge videre fullmakter er spennende.

– Naturviterne har ofte tatt opp det offentliges store mulighet til å legge til rette for innovasjon gjennom offentlige innkjøp. Det er således veldig positivt at strategien tar til orde for en offentlig ansettelsespraksis som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og fremme klimavennlige løsninger og at det skal utarbeides og tas hensyn til livssykluskostnader, sier Knarrum.

Norge har et enormt potensiale i fornybare ressurser i jord, skog og hav. Lanseringen øker bevisstheten om verdiskapingspotensialet vi har på feltet. Strategien sier mye om hvordan vi skal skape markeder og utvikle produkter av bioøkonomien.

I Naturviterne gleder vi oss til å studere strategien nærmere og til å spille inn til Regjeringen hvordan bioøkonomi kan bli en viktig bidragsyter til verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser med hjelp av naturviterkompetansen.

Laster kommentarfelt ..