Nei til privatisering av Statskog SF

Naturviterne går i mot en privatisering av Statskog SF. - Vi mener at man bør beholde en liten del av Norge som statlig eid skog og utmark, sier Finn Roar Bruun, leder Naturviterne

Naturviterne og Finn Roar Bruun (leder) og går mot en privatisering av Statskog SF Foto: Foto Jim Tovås Kristensen/Statskog SF

Statlig eid skog er faktisk hovedregelen i verden. Slik har det vært i mange hundre år. I Norge er mesteparten av skogen privateid. Samtidig har allmennheten i Norge hatt egne rettigheter. Statskog SF har hatt som sitt foretaksoppdrag å sikre tilgang til jakt, fiske og friluftsliv for folk flest. Nå kan dette endre seg. Regjeringen vil selge unna eiendeler og starter med Statskog SF. Dette vil fjerne et strategisk eierskap som kan brukes til tilrettelegging for fysisk aktivitet i befolkningen, kunnskapsbasert naturforvaltning og utvikling av grønne arbeidsplasser.

Tre gode grunner:

Naturviterne mener det er tre hovedgrunner mot å privatisere Statskog SF:

  • Allmennhetens tilgang til friluftsliv, jakt og fiske reduseres.
  • Gode kompetansemiljøer forsvinner.
  • Arealene er strategisk viktige ressurser, og mulighetene for forskning, utprøving av nye forvaltningsmetoder og gjennomføring av andre politiske mål reduseres.

I dag er Statskog SF et profesjonelt foretak som eier en femtedel av landets areal på vegne av oss alle. De driver bærekraftig næringsvirksomhet innen skog, jakt, fiske og friluftsliv, bioenergi, vannkraft og vindkraft. Regjeringen har bestemt at de to siste virksomhetsområdene skal kuttes ut. Det er korttenkt både fordi det ville gitt en bedre pris for virksomheten og fordi Statskog SF er en seriøs aktør som ville tilført disse bransjene god praksis. Folk flest møter Statskog SF som grunneier på tur når de leier hytte eller jakt og fiske. Det er vanskelig å se at en fragmentering av eierskapet kan bidra til bedre tilgang for allmennheten og mer kunnskapsbasert forvaltning av arealene. Statskog SF driver i dag en betydelig informasjons- og formidlingsvirksomhet som forteller folk på en lettfattelig måte hvor de kan gå på tur, leie hytte, fiske og jakt. Det er en stor ressurs for folk flest og for forebyggende folkehelsearbeid.

I Statskog SF er det mange flinke folk innen natur- og eiendomsforvaltning. Ingen andre grunneiere har en så profesjonell organisasjon. Naturviterne vil ha kunnskapsbasert forvaltning og Statskog SF er et godt verktøy for å gjennomføre dette. Statskog SF kan brukes som eksempel for andre.

Eiendomsrett er en strategisk ressurs. Det er merkelig at Høyre og FrP ikke ser, og vektlegger, denne dimensjonen i statlig eierskap. Det virker som om det er rein dogmatikk uten basis i erfaringer og kunnskap som er begrunnelsen for salg av statlig virksomhet. Arealene hos Statskog SF kan brukes som grunnlag for forskning og undervisning, som utprøvingsområde for nye driftsmetoder eller nye virksomheter innen fornybar energi, som makeskiftearealer ved vern eller utbygginger og rett og slett som urørte områder med stillhet og ro både for mennesker og dyr. Alt dette er noe Norge må ha mer av. Staten trenger ikke pengene fra et salg.

Det kan sikkert være attraktiv for private investorer å kjøpe skog og utmark fra staten. Lokale bønder kan også få verdifulle tilleggsarealer fra Statskog. Dette kan likevel oppnås ved andre virkemiddel uten at man selger ut alle statens eiendommer i skog og utmark. Godt arronderte og store eiendommer bør beholdes av staten. Staten kan gjøre det lettere for lokale bønder å kjøpe privateid skog og utmark slik at aktive drivere kan utvide sitt forretningsgrunnlag på vanlig måte.

Det må også nevnes at det kan bli uheldige konsekvenser for de ansatte ved salg: Noen er akkurat kommet inn fra SB skog etter kjøpet for noen år siden. Etter et par år med integrering og omorganisering kan de samme områdene bli solgt igjen. Dette blir rotete og er ikke god personalbehandling. Slik kan man ikke behandle ansatte. Husk at ansatte følger arbeidsoppgavene. Kjøper man Statskog, eller deler av Statskog, må man også ta ansvar for de ansatte! Det gjelder alle arealer som blir solgt. Man kan ikke selge arealene bit for bit og så sitte igjen med mange overtallige!

 

Laster kommentarfelt ..