Finn Roar Bruun (foto Kimm Saatvedt)

Naturviterne tilfreds med jordvernstrategi

Næringskomiteen går samlet inn for at Regjeringen skal lage en overordnet jordvernstrategi. - I Naturviterne er vi veldig tilfreds med den plassen jordvern har fått på den politiske agendaen, sier leder Finn Roar Bruun.

Stortingets næringskomité avga i dag sin innstilling om et forslag fra Venstre om styrking av jordvernet. Komiteen samlet seg enstemmig om Aps forslag om å be om en strategi for jordvern og ikke en plan.

- Matjord er en viktig samfunnsressurs. Stortinget må ta ansvar for jordvern og å bevare nasjonens evne til å produsere mat i de enkelte kommuner. Vi forventer også at det legges vekt på kunnskap og kompetanse som en del av de positive insitamenter som skal være med å stimulere kommunene til å prioritere jordvern, sier Bruun.

Naturviterne deltok i høringen 13. februar og støttet forslaget om at regjeringen skal fremme en helhetlig jordvernplan. I det opprinnelige forslaget fra Venstre het det at alle dispensasjonssøknader om omdisponeringer av matjord skulle stilles i bero inntil planen blir vedtatt. Dette ble det ikke flertall for i komiteen.

I høringssvaret la Naturviterne vekt på at politikken som føres i dag ødelegger landets evne til å brødfø egen befolkning og bygger ned kompetansen på matproduksjon.

I følge Krf sin nettside peker Næringskomiteen på en rekke faktorer som bør drøftes inn i en jordvernstrategi:

  • Nasjonale føringer og retningslinjer for et styrket jordvern.
  • Lovfeste vernehjemmel i jordloven.
  • Insitamenter til god agronomi.
  • Jorderstatningsfond som sørger for at utbygger skal betale for nydyrking.
  • Jordflytting.
  • Økt bruk av jordsmonnskartlegging i planarbeidene.

 

Laster kommentarfelt ..