Naturviterne støtter helhetlig jordvernplan

Naturviterne møtte i dag til høring i Stortingets Næringskomite om forslaget fra André N. Skjelstad,(V) Ola Elvestuen (V) og Abid Q. Raja (V) om en helhetlig jordvernplan.

Naturviterne støtter forslaget om at regjeringen skal fremme en helhetlig jordvernplan. Alle dispensasjonssøknader om omdisponeringer av matjord skal stilles i bero inntil planen er vedtatt, heter det i høringssvaret.

Bakgrunnen for høringssvaret er at Naturviterne med stor bekymring har sett på de siste vedtakene om nedbygging av verdifull matjord. 

I høringssvaret skriver Naturviterne at politikken som føres i dag ødelegger landets evne til å brødfø egen befolkning og bygger ned kompetansen om matproduksjon. Det har aldri vært klokt før. Og det er ikke klokt nå.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har gjennom media, fremhevet at jordvern er beslutninger som lokaldemokratiet selv må få ta. Det høres fint ut, men virkeligheten er at det er svært få lokalpolitikere som vil takke nei til arbeidsplasser og flere skattekroner. Derfor mener vi det er storingspolitikernes ansvar og regjeringens plikt som nasjonens fremste politikere å se dette ut i fra et nasjonalt perspektiv. For den enkelte kommune er det kun et jorde, for oss som nasjon er det et spørsmål om selvforsyning og mattrygghet. Rikspolitikerne må ta det helhetlige samfunnsansvaret som matforsyning er.

En helhetlig jordvernplan vil også kunne korte ned planleggingstiden ved at man allerede ved oppstarten av en planprosess har akseptert at matforsyning er en så viktig del av helheten at de må tas hensyn til med en gang. Ved å ha et klart rammeverk vil planprosesser kunne gjennomføres raskere og prosjekter vil få redusert kostnadsnivå samtidig med at vi får en gevinst ved at ny infrastruktur kan tas tidligere i bruk. Dette er for øvrig nærmere omtalt i NIBR-rapport 2013:15, Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu – Otta.

For å få fokus på jordvern tok Naturviterne initiativet til oppropet ”Styrk jordvernet”, og overleverte i desember 8200 underskrifter til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Naturviterne er også tilfreds med den plassen jordvern har fått på den politiske agendaen. 

Laster kommentarfelt ..