NaturviterPODDEN

Lytt til alle episodene her

I NaturviterPODDEN ønsker vi at du skal bli bedre kjent med mennesker som forteller om faglige spørsmål de brenner for. Vi tar også opp tema som er viktig og relevant i fagforeningen for naturvitere. Her finner du alle episodene.

Om NaturviterPODDEN

Hva gjør en naturviter og hvorfor er arbeidet viktig for bærekraftig utvikling av samfunnet? Hva skjer i en fagforening? Hvorfor er vi opptatt av å snakke om lønn og spillereglene i arbeidslivet? Dette og mange andre spørsmål er vi opptatt av i NaturviterPODDEN. Intervjuer er Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef i Naturviterne.

Send oss gjerne tips: E-post til NaturviterPODDEN

Episoder:

I denne episoden snakker vi om boken "Nedre Otra - en skjult miljøsuksess".

Du møter Tor Punsvik, forfatter og naturforvalter (NLH i 1978). Han beskriver historien om nedre deler av elva Otra som fra å være en illeluktende og ubrukelig elvestrekning, ble en miljøsuksess takket være en rekke offentlige og private samarbeidspartere som satte seg ambisiøse mål. Det er også en en samtale der vi snakker om naturforvalterens rolle fra den såkalte MIK-reformen (Miljøvern i kommunen) på 90-tallet, frem til i dag.

Og lytter du på denne Podcasten før 15. oktober 2021, så kan du delta i lytterkonkurransen hvor du kan vinne et eksemplar av boken.

Slik kan du samle frø av ville markblomster fra artsrike slåtteenger.

I denne episoden snakker vi om Frøboka - handbok for innsamling av lokale frø til insektvennlig blomstereng.

Du møter redaktør Ellen Johanne Svalheim som også er forsker og botaniker ved Nibio. Sammen med flere andre forskere og ingeniører har de laget en bok som skal gi råd og inspirasjon til hvordan du kan samle inn frø av ville markblomster fra veikanter og artsrike kulturmarker der du bor.

Og lytter du på denne Podcasten før 1. oktober 2021, så kan du delta i lytterkonkurransen hvor du kan vinne et eksemplar av boken.


Naturviterne - fagforeningen for naturvitere er 60 år, og mer aktuell enn noen gang

I år er Naturviterne – som i 1961 ble stiftet som Norsk Landbruksakademikerlag – 60 år. Samtidig er fagforeningen mer aktuell enn noen gang! Vi snakker med generalsekretær og forbundsleder om foreningen, hva den har gjort og hva den er i dag og hva den skal bli i fremtiden.

Samtale med Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, og Morten Wedege, forbundsleder, i Naturviterne.


Hvordan skape grønn industri: Fra tømmerstokk til dyrefor

Vi snakker med Margareth Øverland, professor ved NMBU og senterleder for Foods of Norway, om det som skal bli Norges nye store bioøkonomiske industrieventyr.

Selve begrepet bioøkonomi har i seg et mål om en komplett kretsløpstankegang og total utnyttelse av råvarer og restråstoff, det vi kaller en sirkulær økonomi. Essensen i bioøkonomien er å benytte fornybart karbon i biomasse, i stedet for det fossile karbon som olje. Foods of Norway sin virksomhet er å finne løsninger på klimavennlig matproduksjon, der alt som kan lages av olje kan lages av trær, tang og restråstoffer. Tilgangen på fornybar biomasse er begrenset. Skal vi lykkes med bioøkonomien, må det grønne karbonet utnyttes optimalt.


Det du trenger å vite om allemannsretten — og allemannspliktene.

Økt interesse for friluftsliv skaper også økt aktivitet i sårbare naturområder. Prinsippet om allemannsretten står sterkt i Norge.

I denne episoden snakker vi om allemannsretten (— og allemannspliktene) med Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv. Få en oppdatering på hva allemannsretten er og hva den gir deg rett til.


Møt biologistudenten som ble ekspert på laksekvalitet. 

I denne episoden snakker med med Katerina Liakonis som er utdannet innen marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Hun tok sin master på havbruk i 2010. Katerina har vært studentleder i Naturviterne, og engasjerte seg mye i studenters vei inn i arbeidslivet.

Nå har hun fått flere års erfaring i ulike deler av havbruket, og vi snakker om sjømatnæringen, bærekraftsutfordringer, kvalitet på laks og hvordan det er å skaffe seg en jobb og karriere som ung student. 


Naturbasert reiseliv kan skape eventyrturisme og bærekraftig næringsliv

Naturbasert reiseliv blir et stadig mer populært og aktuelt tema, også for naturvitere. Det handler om natur- og miljøforvaltning, bærekraftig næringsutvikling, lokal matproduksjon og spektakulære naturopplevelser, men også om å sette minst mulig spor i naturen.

I denne episoden snakker vi med Haaken Christensen, fagsjef for naturbasert reiseliv ved Innovasjon Norge. Hans bakgrunn som økolog gjør ham godt i stand til å  utvikle eventyrturisme og bærekraftige løsninger for reisemål og selskaper i turistnæringen her i landet.


Om bioøkonomi i praksis - om den skog- og trebasert næringsklyngen Woodworks! Cluster

I denne episoden har vi invitert Kjersti Kinderås og Lars Johansson som er klyngeleder og prosjektleder ved WoodWorks! Cluster. De gir oss et lite innblikk i hva som skjer i en skog- og trebasert næringsklynge. Hvordan jobber de sammen for å få til fornybar næring i verdikjeden skog, industri og bygg?

Og visste du at tre og trefiber kan brukes til mer en å lage hus, papir og brensel? Emballasje og fiskefor er andre produkter som man får ut av skogressursene.


Konflikt på arbeidsplassen

Konflikter kan ha både positive og negative sider, fordi de avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Blir de håndtert bra kan konflikter være en kilde til utvikling, læring og tettere relasjoner.

Konflikter oppstår helst fordi vi mennesker er ulike. Vi har ulike arbeidsoppgaver, arbeider i ulike grupper og avdelinger, har ulike interesser, utdannelse, erfaringer, språk, alder og så videre. I denne episoden snakker vi med Naturviternes eksperter, Iuliana Pedersen, advokat, og Ane Fossum, seniorrådgiver, som gir deg innblikk i kjennetegn, rettigheter, måter å løse konflikter og hva du bør være klar over.


En samtale med Vigdis Vandvik, professor i planteøkologi

I denne episoden av NaturviterPODDEN snakker vi med Vigdis Vandvik, professor og senterleder ved Institutt for biovitenskap (bioCEED), Universitet i Bergen. Hun er planteøkolog og leder også det tverrfaglige senteret for bærekraftig arealbruk (CeSAM).

Hun er aktuell i forskjellige prosesser inn mot naturforvaltningen der hun kommuniserer resultater og ting som kommer ut av forskningen sin. Tema er vår bruk av naturen og effekter på økosystemene. Du får høre om studentveiledning under koronaen, naturkrisen, FNs naturpanel, biologisk mangfold, norsk naturforvaltning, grønn vekst og mye mer.


Naturkrisen trenger mer kunnskap

Tema er hva som skjer i Artsdatabanken, om kartlegging av biologisk mangfold, rødlista og trua arter. Vi snakker med Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken. Han tar til orde for at naturkrisen krever mer kunnskap.


Om tettstedsutvikling og nedbygging av matjord

Tema er hvordan god jord til matproduksjon blir borte her i landet. Det alvorlige er at jorda med de beste kvalitetene ødelegges raskest. Og den jorda ligger i nær tilknytning til der folk bor og tettstedene våre.

Vi snakker med Linda Aune-Lundberg, naturgeograf og forsker ved NIBIO


Alt du trenger å vite om lønnssamtalen

Tema er lønnssamtalen og hva dette er. Hvorfor er det viktig å be om en lønnssamtale med sjefen, og hvordan forbereder du deg best. 

Vi snakker med Ingvild Irgens-Jensen, advokat i Naturviterne.


Gode råd til studenter under koronaen.

Tema er studentlivet under koronaen. Hvordan har nedstengingen påvirket studentene, du får gode råd til å takle koronahverdagen og høre hva Naturviterne gjør for å bidra til en lettere studenttid.

Vi snakker med Kathleen Helleland, studentkontakt for Naturviterne Student ved UiT, og Erik Armand Iversen, studentansvarlig i Naturviterne.


Hvordan styrker vi arealforvaltningen i Norge?

I denne episoden av NaturviterPODDEN møter du Dagfinn Svadberg Hatløy, tidligere forbundsleder i Naturviterne. Han er bekymret for manglende prioriteringer senere år innen areal- og ressursforvaltning her i landet. 

— Vi i Naturviterne har formidlet dette ved mange anledninger i lengre tid. Gjennom årlige innspill til statsbudsjett, relevante høringer i stortingskomiteer, direkte brev til departement og ytringer fra oss i media, sier Hatløy. I denne podcasten utdyper han problemstillingene for et grønt taktskifte i arealforvaltningen.


Hjemmekontor og det nye arbeidslivet

I denne episoden av NaturviterPODDEN er tema hjemmekontor. Hvordan har dette blitt en del av arbeidslivet under korona-pandemien, regelverket for hjemmekontor, hvordan lykkes man best og hva som er viktig å tenke på i fremtidens arbeidsliv.

Vi snakker med Merete Skaug, generalsekretær i Naturviterne, og Iuliana Pedersen, advokat i Naturviterne.


På naturens skuldre

I denne episoden av NaturviterPODDEN møter du Anne Sverdrup-Thygeson, professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og dessuten vitenskapelig rådgiver i NINA.

Hun er aktuell med boken «På naturens skuldre». Naturens verdi står i fokus. Vi har en naturkrise og en klimakrise og disse må løses sammen. — Mer kompetanse i kommunene der beslutningene taes er et at de vikitgste tiltakene som må til, fastslår professoren.


Er grønn vekst mulig?

I denne podcasten møter du Thina Saltvedt, sjefanalytiker i avdelingen for Bærekraftig Finans, Nordea, og Dag O. Hessen, professor i biologi ved universitetet i Oslo.

Tema er om det er mulig med grønn vekst? I mars snakket vi med Hessen om hans bok «Verden på vippepunktet». Den tok for seg en verden med tap av natur og skadelige klimagasser. Vi tar her opp tråden igjen, etter flere uker med en koronapandemi som har satt verden på hodet. 


Verden på vippepunktet

I denne podcasten møter du Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo og forfatter av boken "Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli?"

Tema som taes opp er de pedagogiske utfordringene med klima- og naturkrisene, tap av natur, økosystem funksjoner, karbonkretsløpet, oljen i Norge, grønn vekst, bærekraftig matproduksjon, klimatilpasning og mulige løsninger.

Laster kommentarfelt ..