Lønnsoppgjørene 2021 er i gang

Lønnsoppgjøret 2021

Felles for alle lønnsoppgjørene i år er at det er et mellomoppgjør. Dette innebærer at det i utgangspunktet forhandles bare om lønn.

Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2021:

Hva skjedde i 2020?

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la frem sin rapport i mars med «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021» (NOU 2021:5). I denne rapporten anslår TBU en prisvekst i 2021 på 2,8 %. Prisveksten for 2020 ble beregnet til 1,3 %.

Beregnet årslønnsvekst fra 2019 til 2020 for frontfaget ble 2,2 %. Anslaget for den økonomiske rammen for frontfaget ved tariffoppgjøret 2020 var 1,7 %. Sett opp mot prisveksten i 2020 fikk kommuneansatte som sådan en liten reallønnsforbedring.

Vi ser til dels store variasjoner i beregnet årslønnsvekst fra 2019 til 2020 i de ulike forhandlingsområdene; fra Virke-bedrifter i varehandelen på 3,6 % og til ansatte i kommunene på̊ 1,7 %.

Naturviternes lønnsstatistikk for 2020 viser at gjennomsnittslønnene var slik

  • kommunal sektor var kr. 641 463 (økning på 1,37 %), mens medianlønnen var på kr. 629 500 (økning på 1,1 %)
  • statlig sektor var kr. 632 603 (økning på 1,11 %), mens medianlønnen var på kr. 609 000 (økning på 0,66 %)
  • privat sektor var kr. 671 126 (økning på 1,20 %), mens medianlønnen var på 626 797 (økning på 1,55 %)

Hva skjer i 2021?

Den økonomiske rammen for de såkalte frontfagene (LO og NHO) er beregnet til 2,7 % med virkning fra 1. april. (dvs en liten reallønnsnedgang dersom TBU sitt anslag for prisveksten viser seg å være korrekt).

For privatansatte medlemmer understreker vi at frontfagsrammen ikke er en fasit for Naturviternes medlemmer. For alle våre medlemmer skal det gjennomføres reelle lokale forhandlinger og det er den enkelte virksomhets økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne som er grunnlaget for de lokale forhandlingene.

For kommuneansatte medlemmer er vår beskjed at ut fra resultatet i øvrige tariffområder, også med tanke på den formidable innsatsen mange kommuneansatte har nedlagt i pandemien både i helsetjenesten, i skolesektoren og ved å opprettholde de kommunale tjenestene fra hjemmekontoret, er det likevel rimelig å kunne forvente en reallønnsforbedring i 2021.

Det er viktig at kommunene fortsetter å holde et høyt kompetanse- og ytelsesnivå på alle områder, og da må kommunene ha rom for å rekruttere nødvendig kompetanse. Vi vet at det i flere kommuner/fylkeskommuner er mangel på og/ eller etterspørsel etter ansatte med høyere akademisk utdanning.

For stasansatte medlemmer legger man også vekt på at skal vi løse utfordringene i offentlig sektor må det være reelle forhandlinger. Det kreves klar reallønnsvekst for våre medlemmer.

Naturviterne er bekymret for en økt sentral styring med tanke på lønnsoppgjørene og de økonomiske rammene.

Dette ser vi blant annet ved hvordan frontfagets anslag praktiseres. Mange arbeidsgivere forholder seg til frontfagets resultat/anslag som en fasit for lønnsoppgjørene de enkelte år. Dette skjer både på sentralt og lokalt nivå

Naturviterne støtter opp om frontfaget som modell for den koordinerte lønnsdannelsen i Norge, men det er viktig å presisere at partenes intensjon og støtte til denne modellen er at lønnsutviklingen i konkurranseutsatt industri skal danne en norm over tid for lønnsutviklingen i andre sektorer. Det betyr at det kan og skal forekomme variasjoner og differensierte lønnsoppgjør både mellom og innenfor tariffområder. Det betyr også at frontfagets anslag/resultat det enkelte året ikke skal danne en fasit for etterfølgende tariffoppgjør. I denne sammenhengen er det viktig å merke seg at frontfagets økonomiske resultat kun er et anslag for hva det enkelte tariffoppgjøret vil koste. Som vi ser av TBU- rapporten fra mars 2021, fravek frontfagets beregnede resultat markant fra resultatet som ble anslått ved avslutning av meklingen i 2020.

Fakta om lønnsoppgjøret 2021

Stat

Spørsmål? Kontakt Tine Mjølsnes, ansvarlig for statlig sektor i Naturviterne.

KS

Spørsmål? Kontakt Ole Jakob Knudsen, ansvarlig for KS i Naturviterne.

Oslo kommune

Spørsmål? Kontakt Ole Jakob Knudsen, ansvarlig for KS i Naturviterne.

Privat

Spørsmål? Kontakt Ingvild Irgens-Jensen, ansvarlig for privat sektor i Naturviterne.

Helse

Spørsmål? Kontakt Ingvild Irgens-Jensen, ansvarlig for privat sektor i Naturviterne.

Laster kommentarfelt ..