Leverte 13 500 underskrifter for sterkere jordvern

Sammen med Jordvern Vestfold overleverte Naturviterne i dag krav om sterkere jordvern i Norge. Politikere fra Stortingets næringskomité fikk overlevert oppropene to dager før de skal fremme sin innstilling til nasjonal jordvernstrategi.

Sammen med Jordvern Vestfold, Jordvern Oslo og Akershus, Spire, Norges Bygdeungdomslag og Bygdekvinnelaget overleverte Naturviterne opprop for et sterkere jordvern til Stortingets næringskomite.

Opprop overlevert næringskomiteen på Stortinget

Saksordfører i saken om nasjonal jordvernstrategi, Pål Farstad (V), tok i mot underskriftene sammen med komitéleder Geir Pollestad (Sp) og Odd Omland (AP). 

Farstad fortalte at han setter pris på et sterkt engasjementet i denne saken.
- Jeg tror hele næringskomiteen har merket seg engasjementet, både nå og tidligere i høringsprosessen. Venstre er ambisiøse på dette området – matjord er noe vi hegner om, sa Farstad.

– Målet er en politikk til beste for jordvernet. Da må vi gå lengre enn det regjeringen har lagt opp til i sitt forslag, fastslår Sps Geir Pollestad.

Nationen: Geir Pollestad og Pål Farstad fikk grovbrød av jordvernere

Se video fra overrekkelsen her:

Her kan du lese hele oppropet som ble formidlet av Vidar P. Andresen, leder Jordvern Vestfold:

Opprop 17.11.15 til Næringskomiteen med krav om styrket jordvern.

Hjertelig takk for at dere tar imot oss fra Jordvernforeningene og Naturviterne, som har tatt initiativ til 2 opprop med krav om et bedre jordvern. I tillegg har vi med oss Spire og Norges Bygdeungdomslag som dere hørte på komiteens høring 1 oktober, samt Norges Bygdekvinnelag.

Vi ønsker å symbolisere at bevaring av matjorda er en stor forbruker- og en stor samfunnssak. Tilstrekkelig matproduksjon er en del av landets strategiske beredskap og en forutsetning for reel handlefrihet i en eller annen form for konfliktsituasjon.

Derfor tok Jordvern Vestfold sammen med de andre regionale jordvernforeningene initiativ til et opprop når vi så at Regjeringens forslag til ny Nasjonal Jordvernstrategi ikke var offensiv for å redusere nedbyggingstakten videre.

Oppropet lyder: Stopp nedbygging av matjorda - nå! 

Norge har lite matjord og den beste jorda ligger der folk bor og er truet av nedbygging. Bare 4 av 10 måltider du spiser er produsert i Norge.

Ikea-saken på Vestby, 1000 dekar til boligbygging i Trondheim og Sørbyjordene i Sandefjord er kjente eksempler hvor lokalpolitikerne har vedtatt at matjord kan bygges ned.

Samtidig er det summen av alle små vedtatte nedbygginger som gjør at det i Norge er bygd ned 3 ganger Vestfolds matjordareal siden 2.verdenskrig!

Dette kan ikke fortsette. En stadig økende befolkning trenger mer mat og klimaendringene vil true matforsyningen. Det finnes ingen angreknapp for nedbygd matjord.

Stortinget har en ny nasjonal jordvernstrategi til behandling. Torsdag 19. november avgir næringskomiteen sin innstilling. De må få vite at svært mange krever: Stopp nedbygging av matjorda - nå!

Dette har fått tilslutning fra 5000 personer og det er ikke slutt før Stortinget har fattet sitt vedtak i plenum.

I tillegg har Naturviterne et opprop med krav om et styrket jordvern som har tilslutning fra over 8500 personer.
#Styrk jordvernet i Norge! 

Landbruks- og matministeren vil gi grønt lys for nedbygging av verdifull matjord her i landet. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene dette har for bærekraftig matproduksjon i Norge.

Støtt derfor vårt opprop og si ja til #styrkjordvernet i Norge!I vårt innspill til regjeringen Solberg la vi nettopp vekt på at prinsippet om bærekraft måtte bli førende. 

Vårt krav er at kompetanse om bærekraft må ligge til grunn for alle beslutninger. Det er vanskelig å se at disse rådene blir fulgt når den nye landbruksministeren ønsker å omgjøre tidligere vedtak om vern av matjord. I en verden hvor befolkningen vokser hurtig, må også vi i Norge produsere en større andel av vår egen mat. Et sterkt jordvern må derfor opprettholdes! 

Bakgrunnen for oppropet er at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har trukket tilbake departementets innsigelser om omdisponering av 1000 dekar dyrket mark i Trondheim, og at hun også vil la Ikea få bygge varehus på Delijordet i Vestby.

Da vil vi overlevere underskriftene til saksordfører Pål Farstad og komiteleder Geir Pollestad og ber dere merke dere dette kraftige ropet fra hele landet om at matjorda må sikres et bedre vern.

Hvorledes det kan gjøres har dere fått forslag på gjennom høringen. Vi har forventninger til at dere lykkes med en politikkutforming som bl.a. hindrer at boliger og næringsbygg i framtida bygges på matjord.

Her er et brød som kan bakes fra korn dyrket på 1 m2 matjord.

Her er underskriftene

Takk for at dere tok imot oss. 

 

Laster kommentarfelt ..