Landsmøte sa nei til privatisering av Statskog

Staten må fortsatt eie og styre Statskog. Det vil sikre fortsatt miljømessig, sosial og bærekraftig forvaltning av fellesskapets verdier, mener Naturviternes Landsmøte.

Naturviternes Landsmøte 2015 ble hold på Thon Hotel Opera, torsdag 12. mars.

I resolusjonen som Landsmøte vedtok heter det:

"Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har vedtatt utredning av privatisering av Statskog sine skogeiendommer.

Statskog er et profesjonelt foretak som eier og forvalter 1/5 av landets areal på vegne av oss alle. Dette gir allmennheten tilgang til jakt, fiske, utleiehytter, naturmangfold, friluftsliv og er et bidrag til folkehelse.

Naturviterne sier nei til en privatisering av fellesskapet sine naturressurser som svekker allmennheten og framtidige generasjoner sine interesser. Allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv er en grunnleggende verdi og viktig kvalitet for det norske samfunnet. Dette er et felleseie Regjeringen ikke kan legge ut på salg. Slike evigvarende ressurser kan ikke kjøpes tilbake.

Naturviterne mener en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig forvaltning av felleskapets verdier må skje gjennom statlig eierskap og styring av Statskog SF.

I Statskog SF er det mange dyktige fagfolk innen natur- og eiendomsforvaltning.  Naturviterne vil ha kunnskapsbasert forvaltning og Statskog SF er et godt verktøy for å gjennomføre dette.  

Norge har lite statlig skog sammenliknet med mange andre land. Arealene hos Statskog SF kan brukes som grunnlag for forskning og undervisning samt for utprøving av nye driftsmetoder i skogbruket, i tillegg til arealer til makeskifte, og som urørte områder for mennesker og dyr.  Alt dette er noe Norge må ha mer av. Staten trenger ikke pengene fra et salg."

Andre resolusjoner vedtatt av Landsmøtet:

 

Laster kommentarfelt ..