Morten Wedege, forbundsleder i Naturviterne

Jordbruksforhandlingene må styrke bærekraftsarbeidet

Staten har kommet med sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Det er såpass tett opp til kravet at dette bør være mulig å komme i mål med, noe begge parter har et ansvar for. Naturviterne forventer at dette skal bidra ytterlige til positive klimatiltak.

Naturviterne har i lang tid engasjert seg for matsikkerhet og beredskap. Konsekvensene av klimaendringene utgjør en stor potensiell trussel mot de internasjonale forsyningslinjene for matvarer. Og krigen i Ukraina er egentlig bare noe som forsterker dette risikobildet.

Et robust og levedyktig norsk jordbruk er den fremste bufferen vi kan ha mot storskala endringer i matproduksjon og -distribusjon internasjonalt. Det er et nasjonalt ansvar som regjeringen nå ser ut til å ta på alvor i jordbruksforhandlingene.

Norsk landbruk er viktig også av flere andre årsaker. Det bidrar til å sikre en politisk målsetning om bosetting i hele landet, og det bidrar til kulturlandskapspleie med tilhørende naturmangfold. Særlig det siste er noe som opptar mange naturvitere. Arealbruksendringer er fortsatt den største trusselen mot naturmangfoldet i Norge, og gode og forutsigbare rammer for norsk jordbruk vil være med på å motvirke slike endringer.

Som resten av samfunnet må også landbrukssektoren kutte utslipp tilstrekkelig raskt. Det er avgjørende at retningen i jordbruksoppgjøret understøtter denne helt nødvendige transformasjonen av norsk landbruk. Dette tok Naturviterne til orde for da forhandlingene i fjor brøt sammen. Derfor er det gledelig å se at innretningen på statens tilbud denne gangen vektlegger miljø og bærekraft. Det er viktig at dette ikke svekkes i de kommende forhandlingene.

Laster kommentarfelt ..