Oslo kommune informasjonsskriv

Informasjonsskriv om lokale lønnsforhandlinger i Oslo kommune 2018

Vedlagt følger informasjon om resultatet av de sentrale forhandlingene, informasjon om justeringsoppgjøret og om de lokale forhandlingene.

Det er fire år siden forrige gang det var lokale forhandlinger i Oslo kommune, og det er viktig at Naturviterne/Akademikerne får en god uttelling i de lokale lønnsoppgjørene, ettersom vi har fått under pro rata i både justeringsoppgjøret og de sentrale forhandlingene. 

Resultat av de sentrale forhandlingene

Total ramme på lønnsoppgjøret i Oslo kommune ble 2,838 %.

Denne rammen ble fordelt på følgende elementer:

 1. Et generelt lønnstillegg fra 1. mai på 1,77 %, eller minst 7 700,- kroner
 2. En sentralt avsatt pott til sentrale justeringer fra 1. mai på 0,525 % av lønnsmassen 
 3. Avsatt pott til lokale forhandlinger fra 1. august på 1,06 %

Teoretisk vil dette gi Naturviternes medlemmer en lønnsøkning på 3,36 % (1,77+0,525+1,06) i løpet av 2018.

Det har vært viktig for Akademikernes lærerorganisasjoner (Norsk lektorlag, Tekna, NITO og Naturviterne) å få fullverdig partsforhold i Oslo skolen (slik man har i alle andre kommuner). Akademikerne ble i meklingen enig med Oslo kommune om å sette ned et utvalg som skal legge til rette for dette ved neste hovedoppgjør i 2020.

Om justeringsoppgjøret

Det er gjennomført sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra 1. mai. Det ble forhandlet innenfor en fastsatt pott på ca 104 millioner kroner (0,525 %). Resultatet av justeringsoppgjøret var litt skuffende sett med Akademikerne sine øyne. Det var igjen KAH som fikk mest gjennomslag for sine grupper.

Blant Naturviterne sine stillingskoder så fikk følgende koder et opprykk på hovedsakelig 1 lønnstrinn:

St. kode    Tittel                 Plassering
45             Overingeniør    fra lønnsramme 6102 til 6103
46             Sjefingeniør      fra lønnsramme 6701 til 6702
291           Sjefsarkitekt     fra lønnsramme 6702 til 6703
44             Overingeniør    fra lønnsramme 6402 til 6403
296           Overarkitekt     fra lønnsramme 6402 til 6403

Det ble i tillegg gitt noe til Lektorer og Lektorer med tilleggsutdanning.

Om de lokale forhandlingene

Det skal forhandles lokalt om en pott på 1,06 %, med virkning fra 1. august.
Potten består av en avsetning i lønnsoppgjøret på 0,96 % + 0,1 % i resirkulerte midler. Forhandlingene skal være sluttført innen 31. oktober.

Noen momenter om forhandlingene i Oslo:

 1. Primærforeningene (Naturviterne) er avtalepart i Oslo
 2. Forhandlingene gjennomføres lokalt av stedlige representanter
 3. Arbeidsgiver innkaller til og avholder et lokalt drøftingsmøte i forkant av forhandlingene
 4. Fagforeningene utarbeider og overleverer krav innen den fastsatte fristen
 5. Primærforeningene må ha tillitsvalgte/forhandlere eller samarbeid med andre foreninger (Akademikerne)
  -  Unntaksvis kan sentrale tillitsvalgte representere foreningen, men det må meldes til Finans og arbeidsgiver i forkant av forhandlingene.
 6. Brudd? Ved brudd oversendes bruddet til organisasjonen sentralt. Organisasjonene har frist for å kreve sentrale forhandlinger til 7. november. Ved fortsatt uenighet kan organisasjonene kreve nemndsbehandling innen 28. november.

Kriterier for lønnsopprykk:

 • Arbeids- og ansvarsområde
 • Ledelsesansvar
 • Kompetanse
 • Mål og resultater
 • Rekruttere og beholde

Hensynet til likestilling må alltid vurderes….

Akademikerne har tre hovedtillitsvalgte (Henrik, Benedicte og Marit) som kan bistå underveis og husk – Akademikerforeningene skal hjelpe hverandre!

Om nye stillingskoder (Naturviter 1 og 2)

Det blir opprettet fire nye koder med lokal forhandlingsrett (Naturviter, Samfunnsviter, Økonom og Jurist 2) ved det sentrale lønnsoppgjøret i 2018. Som et resultat av Akademikernes brudd i det sentrale lønnsoppgjøret og den følgende behandling hos riksmekleren, kom partene til enighet om noen ytterligere koder med lokal forhandlingsrett. (Naturviter 2, Samfunnsviter 2 og Økonom 2). Disse ble formelt avtalt i forbindelse med justeringsforhandlingen i august. Disse kodene vil plasseres i lønnsramme 6701, som har et høyere lønnsspenn.

- Kode XX Naturviter, lønnsramme 5601, Merknad; Med krav om høyere naturvitenskaplig utdanning, når det er stilt krav om slik utdanning for stillingen.
- Kode YY Naturviter ll, lønnsramme 6701, Merknad; Med krav om høyere naturvitenskaplig utdanning, når det er stilt krav om slik utdanning for stillingen.

Kodene som er opprettet for Samfunnsviter, Økonom og Jurist har tilsvarende plassering.

Skal Naturviterne kreve overflytting til de nye stillingskodene?

Naturviterne er i utgangspunktet positive til å flytte medlemmene over i de nye stillingskodene. Bruken av stillingskoder og stillingstitler og hvordan forhandlingene vil foregå fra 2019 bør diskuteres lokalt, i samarbeid med de fagforeningene som har interesser i nye stillingskodene som har lokale forhandlinger.

Last ned informasjonskrivet:

Kontakt:

Vedlegg:

 

 
Laster kommentarfelt ..