Informasjon om lønnsoppgjøret i staten 2019

Informasjon om lønnsoppgjøret i staten 2019

Etter å ha meklet 14 timer på overtid kom staten og Akademikerne til enighet i årets mellomoppgjør. Her finner du informasjon om resultatet.

av Roger Matberg, spesialrådgiver, Naturviterne

I mellomoppgjør er det som regel kun økonomi som er tema, men i årets mellomoppgjør var det avtalt at pensjon også skulle forhandles. Dette gjorde forhandlingene og meklingen mer utfordrende, men vi klarte heldigvis å komme frem til gode løsninger på samtlige tema i meklingen.

Økonomi

Den totale økonomiske rammen for årets oppgjør i staten er på nivå med frontfaget og alle andre store tariffområder, på 3,2 %. Hele den disponible rammen er avsatt til lokale forhandlinger. Her er tallet 2,15 %, og virkningsdatoen er 1. mai. Forhandlingene skal senest være avsluttet innen utgangen av oktober. I de lokale forhandlingene er det mulig å både gi generelle tillegg som treffer alle, avtale tillegg for grupper, samt individuelle tillegg.

Nye minstelønnssatser

  • Minstelønnen knyttet til høyere akademisk utdannelse er hevet fra kr 449 400 til kr 456 400.
  • Minstelønn for stipendiater er hevet fra kr 449 400 til kr 479 600.
  • Begge minstelønnssatsene gjelder ved ansettelse etter 1. mai 2019, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP)

3. mars 2018 ble Hovedorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor enige om ny offentlig tjenestepensjon for årskullene født 1963, fra 1. januar 2020. I denne avtalen er det også en helt ny AFP-ordning. Ettersom AFP er en del av hovedtariffavtalen i staten har det vært viktig for oss å tariffeste også den nye ordningen. Det har vi gjennom meklingen lyktes med.

Pensjonsgivende variable tillegg

Tidligere har det vært en begrensning på hvor stor del av de pensjonsgivende variable tilleggene i staten som faktisk har gitt pensjonsopptjening. De pensjonsgivende variable tilleggene måtte være i intervallet kr 6 400- 66 000. Dette intervallet er nå fjernet, og fra 1. januar 2020 vil det ikke være noen begrensning knyttet til pensjonsopptjening på disse tilleggene. Det er ingen endring knyttet til hvilke tillegg som er pensjonsgivende og ikke. Fjerningen av intervallet har vært prinsipielt viktig, men i praksis har ikke begrensningene i intervallet vært relevant for de fleste av våre medlemmer.

Kurs og konferanser

Akademikerne vil også i år avholde konferanser med informasjon om lønnsoppgjøret. Det avholdes konferanser avholdes både før og etter sommeren.

Naturviterne vil i høst avholde forhandlingskurs for våre tillitsvalgte. Følg med på våre hjemmesider for informasjon og datoer på både kurs og konferanser.

For fullstendig oversikt over alle endringer i tariffavtalen vises det til Riksmeklers møtebok

Har du spørsmål?

Har du spørsmål knyttet til den nye tariffavtalen er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Send e-post til Roger Matberg, spesialrådgiver, Naturviterne

Laster kommentarfelt ..