NHO og Naturviterne har revidert Hovedavtalen

Hovedavtalen NHO-Naturviterne er revidert

Forhandlinger om Hovedavtalen mellom NHO og Naturviterne ble gjennomført 16. november. Resultatet ble bedret forutsigbarhet for lønnsfastsettelse, rett til femte ferieuke og medbestemmelse for ansatte om bærekraft og miljøtiltak i virksomheten.

Hovedavtalen NHO Naturviterne berører mange av Naturviternes medlemmer i private virksomheter innenfor mat-, landbruks- og skogbransjen.

— Vi hadde konstruktive forhandlinger med NHO og vi fikk inn noen endringer som vi mener er viktige for arbeidsvilkårene for Naturviternes medlemmer i NHO-området, sier Ingvild Irgens-Jensen, forhandlingsleder for Naturviterne.

Partene er enige om å ta inn en bestemmelse i avtalen om at arbeidsgiver og tillitsvalgte årlig og i god tid før lønnsforhandlingene, skal drøfte prosess og kriterier for lønnsvurdering. Og referat fra drøftelsene skal gjøres kjent for de ansatte.

— Dette er viktig for at medlemmene skal ha forutsigbarhet for hva arbeidsgiver legger vekt på når den individuelle delen av lønnsoppgjøret skal fordeles, sier Irgens-Jensen. Det er også nyttig at de ansatte kjenner kriteriene i den årlige dialogen arbeidsgiver skal ha med den enkelte om lønn. Det følger av hovedavtalen at denne dialogen for eksempel kan skje i form av lønnssamtale. En slik årlig lønnssamtale er noe vi mener alle medlemmer må tilbys.

Det ble også enighet med NHO om å ta inn et eget bilag til avtalen om rett til en femte ferieuke. Etter ferieloven har arbeidstakere bare rett til fire uker og én dag ferie, men mange bedrifter praktiserer likevel fem ukers ferie. Naturviterne er glade for å ha fått inn i avtalen at alle våre medlemmer i NHO-området nå har avtalefestet krav på den femte ferieuken.

For å realisere et grønt taktskifte og synliggjøre behovet for naturviterkompetanse, jobber Naturviterne med å gjøre natur-, klima- og miljøspørsmål til en del av tariffavtalene. Som et ledd i dette arbeidet fikk vi inn i forhandlingsprotokollen at partene erkjenner viktigheten av at arbeidsgiver og de ansatte drøfter forutsetninger og tiltak for bærekraftig utvikling av virksomheten. Herunder at partene drøfter og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere miljø- og klimaavtrykket.

Naturiterne ble også enige med NHO om i neste tariffperiode å se nærmere på tolkningen og praktiseringen av hovedavtalens forutsetning om at den skal utfylles av lokale særavtaler. Det er viktig at partene lokalt inngår lokale særavtaler som sikrer de ansatte rettigheter utover det som er regulert i hovedavtalen.
 

Protokoll

Se protokollen fra forhandlingene her.
Oppdatert hovedavtale blir publisert her på nettsiden så snart den er klar.

Har du spørsmål?

Kontakt ansvarlig for privat sektor, Ingvild Irgens-Jensen på tlf 408 78 008 eller e-post: ii@naturviterne.no


 

Laster kommentarfelt ..