Grønne avgifter for miljøet

– Vi er enig i at miljøavgifter må benyttes i langt større grad enn i dag, og at nivået på avgiften må tilsvare miljøskaden, både på klima og tap av biologisk mangfold, sier Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne. Likevel bekymrer enkelte forslag fra Grønn skattekommisjon.

– Klimautslipp er utvilsomt en av vår tids største utfordringer, og vi er allerede på overtid for å sette i verk avgjørende tiltak for et bærekraftig samfunn, sier Vebjørn Knarrum.

Men ett av forslagene bekymrer umiddelbart. Det er forslaget om å redusere produksjonsstøtten til rødt kjøtt. Naturviterne mener en ensidig CO2-prising vil slå uheldig ut for målet om å sikre et landsdekkende landbruk i Norge.

– Det vil være behov for kompensasjonsordninger for utsatte næringer. For landbruket kan dette konkret begrunnes i behovet for økt matproduksjon, og at beitedyr i utmark og kulturlandskap fremmer biologisk mangfold. Dette kan også forsvares med at kommisjonen ønsker å avgiftlegge naturinngrep som reduserer biologisk mangfold og tilgang på rekreasjonsområder, sier Vebjørn Knarrum.

– Med riktig prising må det bli lønnsomt å ta de grønne valgene og bl.a. gi fart til innovasjon av nye varer og tjenester, sier Knarrum. Fram til i dag har det ikke vært prising på klimagassutslipp. Naturens goder og tjenester har fremstått som gratis eller billige å bruke til tross for at verdien har vært langt større. 

Om Grønn skattekommisjon

Grønn skattekommisjon ble oppnevnt av Solberg-regjeringen 15. august 2014. Utvalget skal blant annet vurdere om og hvordan en ved økt bruk av klima- og miljøbegrunnede avgifter, og reduksjoner i andre skatter og avgifter, kan oppnå både lavere utslipp av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling. Rapporten ble lagt frem onsdag 9. desember 2015. 

Forslagene

Utvalget presenterer mer enn 80 konkrete anbefalinger. De mest sentrale er at:

 • Det innføres en ny generell avgift på alle utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor på 420 kroner per tonn CO2. Sektorer som i dag står overfor lavere eller ingen avgift vil dermed måtte betale like mye for sine klimagassutslipp som de som bidrar til utslipp fra veitrafikk.
 • Kjøretøy- og drivstoffavgiftene legges om og økes for bedre å reflektere kostnadene veitrafikk påfører samfunnet, bl.a. å oppheve avgiftsfordelene på elbiler.
 • Produksjonsstøtten til rødt kjøtt reduseres for å redusere klimagassutslippene.
 • Avgift på klimagassutslipp på inngrep i myr og større arealendringer som første trinn i å utvikle en mer generell naturavgift.
 • Subsidier og skatteutgifter med negativ miljøvirkning fjernes eller reduseres.
 • Økte statlige inntekter brukes til generelle reduksjoner i skattesatsene for personer og selskaper.

Mandatet til Grønn skattekommisjon har vært:

 • Grønt skatteskift – vri beskatningen over mot miljøskadelige aktiviteter.
 • Hvordan kan et grønt skatteskift bidra til
  • lavere utslipp av klimagasser.
  • bedre miljø.
  • og god økonomisk utvikling?
 • Legger til grunn at Norge skal oppfylle internasjonale klima‐ og miljøforpliktelser.
 • Forurenser betaler.
Laster kommentarfelt ..