Gjennomslag for krav om bærekraft og miljø

Gjennomslag for krav om bærekraft og miljø

SAN har fått gjennomslag for sine krav om kompetanseutvikling og bærekraft. Det siste med utgangspunkt i krav fremmet av Naturviterne. — Dette er et viktig utgangspunkt for å få arbeidet med bærekraft og miljø inn i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet både på sentralt og lokalt nivå, sier Ingvild Irgens-Jensen, Naturviternes representant i SANs råd og arbeidsutvalg.

Gjennomslag for krav om bærekraft og miljø

SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter-området) og Spekter er kommet til enighet i de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon, det vil si A-delen og protokollen til denne.

SAN har fått gjennomslag for sine krav om kompetanseutvikling og bærekraft. Det siste med utgangspunkt i krav fremmet av Naturviterne. Temaene skal nå behandles i hvert sitt sentrale partssammensatte utvalg. Utvalgene skal også utarbeide veiledere for hvordan dette kan håndteres gjennom lokalt partssamarbeid i virksomhetene.

— Dette er et viktig utgangspunkt for å få arbeidet med bærekraft og miljø inn i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet både på sentralt og lokalt nivå, sier Ingvild Irgens-Jensen, Naturviternes representant i SANs råd og arbeidsutvalg. 

— Og vi ser det også som et viktig skritt i forbindelse med Naturviternes arbeid med å få til et grønt taktskifte. Naturviterne vil følge godt med på oppfølgingen og arbeidet i det partssammensatte utvalget, sier Irgens-Jensen.

 

 

Teksten SAN har fått inn på bærekraft og miljø er følgende:

VI Bærekaft og miljø

De sentrale parter er enige om at det er viktig og relevant å diskutere bærekraft og miljø i et overordnet perspektiv i tråd med FNs bærekraftmål samtidig som verdiskapningshensyn ivaretas.

Det er også viktig at partene på virksomhetsnivå diskuterer og leter etter lokale løsninger for hvordan man kan bidra til å redusere klimaavtrykket.

De sentrale parter forplikter seg med dette utgangspunktet til å ta arbeidet og oppfølgingen inn i hovedavtalerevisjonen i 2021.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som igangsettes innen 1. november 2020. Utvalget utarbeider en veileder til hvordan partene kan samarbeide om fortsatt å bidra til bærekraftig utvikling i den enkelte virksomhet jf. Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse.

Frist for lokale forhandlinger i SAN Spekter-området er satt til 23. september og virkningstidspunkt for oppgjørene er satt til 1 april, med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

Andre krav SAN fikk gjennomslag for er blant annet at arbeidsgiver på forespørsel fra ansatte skal gi begrunnelse for bruk av særlig uavhengig stilling og unntak fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, tillitsvalgtes rett til å gjennomgå lønnsmassen for sine medlemmer i forbindelse med lønnsoppgjør og at det kan gis lønnsjustering også mellom oppgjørene. Se mer om forhandlingsresultatet og endringene i overenskomsten på:

 

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..