Ber om kunnskapsløft for norsk natur

En rekke organisasjoner krever at regjeringen prioriterer et kunnskapsløft for natur i neste års statsbudsjett. Målet er å få til en kartlegging av all natur som antas å være verdifull.


 
Vebjørn Knarrum, forbundsleder i Naturviterne har underskrevet oppropet til Sabima

Videre håper initiavtivtakeren Sabima at et slikt løft kan få på plass informasjon om hvor vi har natur som er spesielt viktig for å bevare biologisk mangfold, og gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Det vil gjøre det lettere for utbyggere, kommuner og andre myndigheter å ta hensyn til trua arter og andre viktige naturverdier.

Alle som står bak oppropet, inkludert Naturviterne, ber regjeringen bevilge 700 millioner kroner fram til 2020 til et kunnskapsløft for norsk natur. 

Torsdag 19. mars sendes oppropet til regjeringen. 

Les hele oppropet her.

Vi ber om et kunnskapsløft for norsk natur

Vi som stiller oss bak dette oppropet mener det er et alvorlig miljøproblem at Norge i dag mangler et solid kunnskapsgrunnlag om norsk natur. Kun et av fire antatt verdifulle naturområder er kartlagt for hvilke arter og naturtyper som finnes der. Vi ber om at regjeringen prioriterer et kunnskapsløft for naturen ved å finansiere en kartlegging av all natur som antas å være verdifull.

Med et slikt løft kan vi få på plass informasjon om hvor vi har natur som er spesielt viktig for å bevare biologisk mangfold, og gjøre informasjonen lett tilgjengelig. Det vil gjøre det lettere for utbyggere, kommuner og andre myndigheter å ta hensyn til trua arter og andre viktige naturverdier.

Et solid kunnskapsgrunnlag vil også gi oss raskere beslutninger i byggeprosesser og færre konflikter mellom utbyggere, kommuner og naturforvaltning­. Vi kan da allerede i oppstarten av planleggingen av naturinngrep som veier, boliger og industri trekke inn kunnskap om de viktigste områdene for biomangfold. Når verdifull natur blir kjent sent i planleggingen eller etter at byggeprosjektet er i gang, medfører det nesten alltid forsinkelser og ekstra omkostninger til endrede planer eller avbøtende tiltak. Forsinkede prosjekter gir ofte tap tilsvarende mange ganger hva det ville ha kostet å kartlegge naturverdiene godt på forhånd.

Vi ber regjeringen bevilge i overkant av 700 millioner kroner fram til 2020 til et kunnskapsløft for norsk natur. Med dette kan vi i løpet av noen år fullføre naturtype­kartleggingen som allerede er igang­satt gjennom Naturbase – databasen hvor all informasjon om verdifull natur skal ligge tilgjengelig for alle. Et kunnskapsløft bør i første omgang prioritere pressområder knyttet til store, nasjonale, areal­krevende og konfliktfylte planer, som for eksempel nasjonal transportplan. Satsningen vil også styrke kompetanse og kapasitet i forvaltning og fagmiljøer, og effektivisere innleggingen av data i Naturbase.

Naturen har både en egenverdi og yter oss livsnødvendige tjenester, og vi er forpliktet til å bevare naturmangfoldet. Det er i alles interesse at vi har så god kunnskap som mulig, slik at planprosessene blir effektive uten å gå på bekostning av verdifull natur. Vi ønsker å ta vare på naturmangfoldet vårt. Dette blir enklere å gjennomføre med et kunnskapsløft for norsk natur.

 • Christian Steel, Generalsekretær SABIMA
 • Jon Sandnes, Adm. dir. Byggenæringens landsforening
 • Stein Lier-Hansen, Direktør Norsk Industri
 • Elisabeth Gammelsæter, Generalsekretær Norsk Bergindustri
 • Lasse Hansen, Adm. dir. Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Hilde Charlotte Solheim, Direktør Virke Reiseliv
 • Per Skorge, Generalsekretær Norges Bondelag
 • Olaf Godli, Generalsekr. Norges Bonde- og Småbrukarlag
 • Nina Jensen, Generalsekretær WWF-Norge
 • Lars Haltbrekken, Leder Norges Naturvernforbund
 • Arne Rørå, Administrerende direktør NORSKOG
 • Vebjørn Knarrum, Forbundsleder Naturviterne
 • Nils Øveraas, Generalsekretær Den norske Turistforening
 • Espen Søilen, Generalsekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Marius Holm, Daglig leder Zero
 • Marit Sjøvaag Marino, Seniorrådgiver, energi og klima Bellona
 • Arnstein Vestre, Leder Natur og Ungdom
 • Truls Gulowsen, Leder Greenpeace i Norge

 

Laster kommentarfelt ..