Bekymret for forvaltningen av naturmangfold

- Jeg er stolt av Naturmangfoldloven. Den har slått fast føre-var prinsippet, der tvilen skal komme naturen til gode. Det er viktig når vi skal forvalte naturen vår, sa Eva Kristin Hansen, stortingsrep. (A) på Naturviternes møte om Naturmangfold.

Eva Kristin Hansen (A) uttrykte bekymring for utviklingen av forvaltning av naturmangfold i Norge

 

Frokostmøte om naturmangfold på Litteraturhuset, torsdag 30. januar: 

Naturmangfold er grunnlaget for alt liv og dermed avgjørende for vårt livsmiljø, velferd og verdiskaping. Hvordan ta vare på mangfold samtidig som vi bruker arealer til næring, transport og bebyggelse?

Foredragsholdere og nedlastbare presentasjoner

av Torbjørn Hundere, kommunikasjonssjef Naturviterne

Eva Kristin Hansen, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet og medlem av energi og miljøkomiteen, kommenterte den politiske situasjonen rundt naturmangfoldloven slik:

- Nå skal praktisering av loven tolkes. Vi vil få en vernediskusjon i et nytt og interessant politisk landskap. Jeg er bekymret i forhold til signalene vi får. Mye av det vi snakker om finnes ikke nødvendigvis langt av gårde til fjells. Naturen ligger også i nærheten av der vi bor. Som politikere møter vi oss selv i døra når vi skal bygge boliger, veier og drive næringsvirksomhet, sa Hansen.

Hansen beskrev Miljøverndepartementets rolle som sektorovergripende i det å samordne og koordinere de ulike regjeringers miljøpolitikk. Hun viste til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) som nylig sa i Stortinget at plan og bygningsloven skal være landets sentrale lov for arealavklaringer, og at naturmangfoldloven skal være Norges sentrale lov for å sikre naturmangfoldet. For å ta vare på viktige miljøverdier trenger vi en variert og nyansert verktøykasse og gjennom et samla lovverk har vi en slik verktøykasse.

 

- Jeg må si at jeg er bekymra for det som skjer i forvaltninga vår når jeg ser at miljødepartementet blir ribba for kompetanse.  I stedet flyttes ting over til kommunaldepartementet, sa Hansen.

Om jordvern i Trondheim

Hansen reflekterte også over egen politikk i Trondheim. - I programmet vårt er vi for natur og miljø, men vi er også veldig for boligbygging. Nå har vi har valgt den beste dyrka marka for å bygge boliger på. Fordi det ligger nære alt, er praktisk og fordi folk ønsker det. Men det er ikke smart, innrømmet Hansen.

Hansen beskrev et ønske om at kommunen blir tvunget til å gå i forkant. Hvor man i større grad analyser hvilke områder man kan drive aktivitet i, og hvor hele det biologiske mangfoldet kartlegges. Deretter for så å beskrive hvor aktivitet som boligbygging og ny næring kan finne sted. - Det skal stå i planen at her er det forbudt å bygge fordi det er her den beste  matjorden ligger!

Naturviterkompetanse må brukes

Finn Roar Bruun (Naturviterne) og Arild Lindgaard (Artsdatabanken)

Finn Roar Bruun, leder i Naturviterne og ordstyrer, fortalte at dilemmaet med fagmiljøer er godt kjent.

- Vi mener at rundt alle aktiviteter som påvirker naturen må det brukes naturviterkomtanse for å lage et godt beslutningsgrunnlag for politikerne.  - Har du vondt i ei tann går du til tannlegen, har du et rør som lekker ringer du rørleggeren. Hvis du skal gjøre noe i naturen da gjør du det selv! Nordmenn har et godt forhold til natur, og dermed tror de fleste at de kan natur, sa Bruun.

Christian Steel, generalsekretær i Sabima, var enig med dem som var litt skuffa over situasjonen i dag, men han så også en del gode eksempler på at der en faktisk har kunnskap og vet hvor naturverdiene er, så blir planene bedre. Selv om det nok finnes eksempler på at politikerne ikke hører på kunnskapen, la han til.

Om arbeidet med rødlistene

Arild Lindgaard, seniorrådgiver Artsdatabanken fortalte om hvordan rødlistene i dag har en sterk posisjon som viktig kunnskapsgrunnlag for norsk naturmangfold. Arbeidet involverer et stort antall av landets fremste eksperter.

- Kunnskapen må imidlertid omsettes i praktisk forvaltning – kompetanse avgjørende på alle nivå. Aldri har så mye kunnskap vært tilgjengelig som nå, sa Lindgaard. - Vi vet bl. a. den største trusselen mot biologisk mangfold ikke er klimaendringene, men arealendringer.

Økosystemtjenester

Hvordan hjelper det politikerne å sette en prislapp på naturen, var noe av det Iulie Aslaksen, forsker ved SSB, tok opp i sitt foredrag om økosystemtjenester. Hun beskrev arbeidet med ”NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester”.

- Det er en velment intensjon om å synliggjøre naturverdier, men skal en snakke politikkens språk så blir emnet ofte veldig smalt. Pengeverdien trumfer når du snakker med økonomene, sa hun. 

Urban Mountain – et grønt fjell i Oslo

Janne Walker Ørka, avdelingsleder, COWI og Erik Rigstad, utviklingssjef, COWI presenterte sine planer om ”Urban Mountain”, et bærekraftig rehabiliteringprosjekt av det tidligere Postgirobygget.

- Dette er et ekstremt bærekraftig konsept, vi tror dette vil være et viktig bidrag til byutviklingen i hjertet av Oslo. Konseptet er å gi Oslo by et nytt grønt fjell i form av en grønnbygning. Utgangspunktet ligger i biomangfoldet fra fjord til fjell. - Som landskapsarkitekter har vi virkelig blitt lyttet til og hørt – utrolig gøy, sa Walker Ørka. 

Laster kommentarfelt ..