Informasjon om tariffoppgjøret i KS-området

Naturviterne er veldig godt fornøyd med årets løsning. De fleste ansatte i KS-området fikk en reallønnsnedgang i 2016, så det var viktig å sørge for at dette ikke skulle skje også i 2017, sier Jan Robert Brandsdal, leder i Naturviterne kommune.

Jan Robert Brandsdal, leder Naturviterne kommune

Årslønnsrammen for lønnsoppgjøret ble 2,45 %, og de med sentralt fastsatte lønnstillegg får i gjennomsnitt 3,12 % i 2017.

Naturviterne er veldig godt fornøyd med denne løsningen. De fleste ansatte i KS-området fikk en reallønnsnedgang i 2016, så det var viktig å sørge for at dette ikke skulle skje også i 2017, sier Jan Robert Brandsdal, leder i Naturviterne kommune.

Økonomi

Partene ble enige om å flytte tidspunktene for lønnstilleggene som ble avtalt i 2016.

  • Økning av minstelønningene flyttes fra 1. august til 1. juli.
  • Virkningstidspunktet for lokal pott flyttes fra 1. september til 1. august.

Den økonomiske rammen for årets lønnsoppgjør i KS området er 2,448 % for 2017. Det er den samme økonomiske rammen som ble avtalt for frontfaget i privat sektor.  

Lektor og Lektor med tilleggsutdanning og ledere i kapittel 4 er blant de kodene som ikke har kommet spesielt godt ut. Sentral lønnstilleggene blir på ca. 2 % i 2017. Det er viktig at disse gruppene fremmer krav om lønnsøkning lokalt, når den lokale potten på 0,9% skal forhandles innen 15. oktober. Frist for eventuell ankebehandling av lokal pott er den 1. november.

Pensjon

Det har vært en lang prosess mellom staten/KS og hovedsammenslutningene i  med sikte på å endre offentlig tjenestepensjon. Pensjonen for ansatte i KS-området er tariffestet, så eventuelle endringer er grunnlag for forhandlinger og streikerett.

Partene i KS-området har åpnet for å forhandle om endringer i pensjonsordningen i løpet av tariffperioden 2016-2018, med streikerett på eventuelle endringer.

Det ser ut til at det kan bli oppstart i disse forhandlingene på slutten av 2017.

Mer informasjon

Mer informasjon om tariffoppgjøret kommer i Informasjonsskrivet til årets lokale lønnsforhandlinger i KS-området.

Ta kontakt med Ole Jakob Knudsen, ojk@naturviterne.no eller telefon 918 50 187, hvis du har noen spørsmål.

Laster kommentarfelt ..