Enighet mellom Naturviterne og KS

Enighet mellom Naturviterne og KS

Etter to dagers mekling kom Akademikerne/Naturviterne og KS til enighet. Det ble ikke enighet mellom Legeforeningen og KS om særavtalen (SFS 2305) som regulerer legevaktsordningen i mange kommuner.

Meklingen var konsentrert om gjennomføring av lokale lønnsoppgjør i kapittel 3 og 5.

Partene er enige om å presisere forståelsen av punkt F i protokollen som ble inngått 15. september mellom KS på den ene siden og LO, YS Unio på den andre.

Vedr. pkt. I Økonomi, bokstav F Lokale lønnsforhandlinger – HTA kapittel 3 og 5

"Norge og kommunesektoren er i år i en særdeles krevende situasjon som følge av koronakrisen.

Partene har utvist ansvarlighet ved gjennomføring av hovedtariffoppgjøret 2020, og resultatet er i tråd med frontfagets ramme på 1,70 %.

KS og Akademikerne er enige om at den situasjonen vi er i, også bør prege de lokale lønnsforhandlingene for arbeidstakere med lokal lønnsdannelse. I år legges det til grunn at lønnsutvikling for ledere (HTA kap. 3) og arbeidstakere i HTA kap. 5 følger frontfagets ramme."

Med denne felles forståelsen mellom KS og Akademikerne, slutter også Akademikerne seg til protokollen fra 15. september.

Den opprinnelige teksten i punkt F var formulert på en måte som begrenset det lokal forhandlingsrommet i større grad enn det som var tiltenkt.

Den opprinnelige teksten i F kunne oppfattes slik at også måten man gjennomfører sentrale forhandlinger for 400 000 ansatte i KS-området skulle overføres til lokale lønnsoppgjør.

I mindre kommuner er det ofte bare en håndfull ansatte som er omfattet av henholdsvis kapittel 3.4.2, 3.4.3 og 5.1, og bruk av lokal lønnsglidning (nytt i 2020) medfører at det blir kollegaene, og ikke arbeidsgiver, som betaler kostnaden når en ansatt får høyere lønn på grunn av ny kompetanse, større ansvarsområder eller mer ansvar. Slik skal det selvfølgelig ikke være.

Akademikerne er den klart største sammenslutningen for ansatte som har lokal lønnsdannelse.

 Jan Olav Birkenhagen Akademikerne Kommune — Dette er et veldig spesielt år i lys av koronakrisen. Vi har gjort det vi har kunnet for våre grupper. Resultatet er langt fra det vi hadde ambisjoner om, men vi har valgt å anbefale resultatet etter en helhetsvurdering, sier Jan Olav Birkenhagen, leder for Akademikerne kommune.

Formelt har Akademikerne anbefalt meklingsresultatet, og det er nå opp til Akademikernes medlemsforeninger å ta endelig stilling til meklingsforslaget innen 23. oktober klokken 15.00.

Legeforeningen har allerede varslet at de ikke aksepterer resultatet fordi de ikke har kommet til enighet med KS om særavtalen som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforhold for nyutdannede leger.

- Lokale forhandlinger er ikke avlyst

Akademikerne gikk inn i forhandlingene med krav om full lokal lønnsdannelse for lektorene, som er den eneste medlemsgruppen som forhandler lønnen sentralt. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. Den økonomiske rammen for lektorene endte på nivå med frontfagsoppgjøret.

Det er også svært viktig for Akademikerne at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger ute i kommunene for de som allerede har et lokalt lønnssystem. I meglingen fikk Akademikerne på plass en forsikring om at kommunene skal gjennomføre lokale forhandlinger som normalt.

— Selv om økonomien er trang i år, er de lokale forhandlingene slett ikke avlyst. For oss er det avgjørende at man på den enkelte arbeidsplass bestemmer hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, sier Birkenhagen.

Akademikerne kommer til å fortsette å jobbe hardt for lektorene, understreker Birkenhagen:

— De er en prioritet for oss fremover. Lektorene er fortsatt underlagt et utdatert lønnssystem. Lokale forhandlinger er avgjørende for at kommunens virksomheter skal lykkes med å rekruttere og beholde høyt utdannede.