JanApr

SEVU-kurs m/rabatt: Innføring i klimagasser fra landbruket

- (heldags)
Gardermoen, Garder kurs- og konferansesenter
For medlemmer

Verden trenger mer klimasmart matproduksjon. Norsk jordbruk ligger allerede i front, og som en av få næringer har jordbruksektoren redusert egne klimagassutslipp over flere tiår. Gjennom prosjektet "Klimasmart Landbruk" vil en samlet næring tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon.

Dette er et kurs ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), der Naturviternes medlemmer tilbys 10 % rabatt. 

 • 1. samling: 29.-30. januar 2019
 • 2. samling: 2.-3. april 2019

Påmeldingsfrist: 15. november 2018.

Arbeidet med klimasmart matproduksjon vil først og fremst skje gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk, samt bedre tilrettelegging for deling av kunnskap innen næringen. Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk med hensyn til hvilke klimagrep som passer.

NMBU har i samarbeid med prosjektet "Klimasmart Landbruk" utviklet et kurs som skal gjøre rådgiverne bedre rustet til å gi råd til bøndene i Norge som ønsker å ta gode klimavalg for sitt bruk og sin produksjon. Dette er et innføringskurs der man tar for seg generelle problemstillinger, men også gir en viss fordypning både mot utslipp fra husdyr- og planteproduksjon. Dette innføringskurset vil igjen danne grunnlaget for et spesialiseringskurs, der man får en mer inngående innføring i bakgrunnen for og bruk av beregningsmodellene for utslipp av klimagasser. 

Målgruppe

Primær målgruppe for kurset er rådgivere i landbruket som arbeider med spørsmål relatert til klimatilpassning og utslipp av klimagasser fra landbruket. Kurset vil også være nyttig for ansatte i kommuner, fylker, skoleverk og direktorater som arbeider med / er interessert i landbruk og klima. 

Forhåndskunnskap

Det forventes høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen naturvitenskapelige fag. Erfaring fra arbeid med landbruk og miljø er en fordel. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å gå spesialiseringskurset seinere. Første spesialiseringskurs planlegges høsten 2019.

Kursets innhold

 • Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren 
 • Utvikling i klima - hvordan kan klimaprognosene utnyttes i jordbruket
 • Hvordan skal plante- og husdyrproduksjonen tilpasse seg endret klima?
 • Utslippsregnskap for klimagasser - hvordan er de bygd opp? Hva er med og hva er ikke med?
 • Klimagasser fra planteproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene.
 • Klimagasser fra husdyrproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene. 
 • Utslippsreduksjoner fra jordbruket - politiske målsettinger og strategier
 • Utslippsreduksjon fra jordbruket - næringas målsettinger og strategier 
 • Status innen forskning; potensial og strategier for å redusere utslipp av klimagasser fra plante- og husdyrproduksjonene 
 • HolosNor-modellene for beregning av klimagasser - hovedprinsippene
 • Prosjektet "Klimasmart landbruk" - planer for det videre arbeidet
 • LULUCF (skog og arealbruksendring); regelverk og metodikk, konsekvenser av arealbruksendringer og klimatiltak. 
 • Biogass fra jordbruket; kilder og potensiale
 • Myrareal - ressurs eller klimaproblem?

Læringsmål

Det overordna læringsmålet er å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om klimagasser til å bidra direkte eller indirekte i arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Etter kurset skal deltagerne kunne gjøre rede for:

 • De viktigste klimagassene fra jordbruket, deres virkemåte, produksjon, kilder og kvantitativ betydning
 • Forventet utvikling i klima og konsekvenser på plante- og husdyrproduksjonene, tilpasning av produksjonene til et endret klima
 • Hovedtrekkene i oppbyggingen av utslippsregnskaper på ulike nivå
 • De viktigste tiltakene for å begrense utslippene av klimagasser fra jordbruket
 • Målsettinger for utslippsreduksjoner og strategier for å nå disse målsettingene
 • HolosNor-modellene - hovedprinsippene i oppbygging og bruk i praksis

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er professor Odd Magne Harstad ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forelesere og veiledere er forskere fra NMBU, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Universietet i Oslo (UiO), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Miljødirektoratet og prosjektet Klimasmart Landbruk. Liste over forelesere på kurset.

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av obligatoriske samlinger og selvstudium. Det er to samlinger à 2 dager. Kurslitteratur vil være tilgjengelig i forkant av samlingene. 

Eksamen

Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen består av en obligatorisk innleveringsoppgave med innleveringsfrist 1. mai 2019. Karakter: bestått/ikke bestått.

De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset forøvrig, vil få utstedt et kursbevis.

Naturviterne

Medlemmer av Naturviterne får 10% rabatt på kurset. Medlemsnummer må oppgis ved påmelding.

Overnatting

Kurset holdes på Garder kurs- og konferansesenter (Sogndalsvegen 3, 2060 Gardermoen). 

Bestilling av rom for overnatting gjøres samtidig som påmelding til kurset. Fullpensjon på Garder kurs- og konferansesenter koster 2 350 kr og inkluderer kaffe/te, bakverk ved ankomst, frukt i møterommet, lunsj begge dager (ekskl. drikke), en tre-retters middag (ekskl. drikke), WiFi og parkering, i tillegg til overnatting (1 natt) og frokost. Det er mulig å bestille for både 1. og 2. samling ved påmelding. Fullpensjon for både 1. og 2. samling vil komme på 4 700 kr.

Det er reservert noen rom for de som ønsker å komme til Gardermoen dagen før (tilslutningsdøgn). Dette er også et alternativ ved påmelding. Prisen for tilslutningsdøgn er 1 090 kr inkludert frokost. 

Kursdeltakere som ikke bor på hotellet betaler en obligatorisk dagpakke på 620 kr per dag. Dagpakke inkluderer kaffe/te, frukt/bakverk, lunsjbuffet (ekskl. drikke) og gratis parkering. Hvis man ønsker å delta på middagen, så kommer dette i tillegg til kr 490. Dagpakke for både 1. og 2. samling koster totalt 2 480 kr (3 460 kr inkl. 3-retters middag (ekskl. drikke)).

Påmelding

Meld deg på via NMBUs nettsider innen 15. november 2018.

Fant du det du lette etter?