Naturviterne tilbyr rabattavtale på utvalgte kurs ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)
mai

Etter- og videreutdanning: Urban mobilitet – beregningsverktøy i areal- og transportplanlegging

- (heldags)
Drammen, Union Scene
For medlemmer

Urban mobilitet er et viktig virkemiddel for mer bærekraftige og attraktive byer. Nullvekstmålet står sentralt i arbeidet med bypakker og bymiljøavtaler. Det betyr at veksten i personbiltrafikken må tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Dette er et kurs i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Som medlem i Naturviterne får du 10 % rabatt på kurset. 

Se kurset på SEVUs/NMBUs nettsider.

Transportberegninger er grunnlaget for investeringer og tiltak i transportsystemet for gående, syklende, kollektiv- og biltrafikken. Transportberegninger er basert på matematiske modeller som simulerer fremtidige reiser. Grunnlaget for transportmodellene er registreringer og analyser av eksisterende trafikk, og idéer eller prosjekter for endring i transportsystemet. 

Byområder er komplekse, og endringer ett sted kan påvirke store deler av systemet. Framtidens transportsystemer vil bli påvirket av delingsøkonomi og autonome kjøretøy i en eller annen form. Det vil få betydning for prognoser, modeller og verktøy i areal- og transportplanleggingen. Det finnes ikke ett verktøy alene som gir oss svarene når vi planlegger tiltak. Det er derfor behov for både matematiske transportmodeller og andre beregningsmetoder for å synliggjøre effekter av tiltak.

Målgruppe

Kurset retter seg særlig mot ansatte som jobber med areal- og transportplanlegging etter plan- og bygningsloven, og som har behov for kompetanse om transportberegninger. 

Hovedmålgruppen er planleggere og saksbehandlere i offentlig sektor med bakgrunn innen arkitektur, landskapsarkitektur, planlegging, ingeniørfag eller eiendomsutvikling. Kurset vil også være nyttig for prosjektledere, planleggere og arkitekter som jobber med eiendoms- og prosjektutvikling i privat sektor.

Arbeidsform

Kurset foregår over en samling på to dager og bygger på et konkret case som utdypes gjennom presentasjoner, veiledning og gruppeoppgaver. I løpet av samlingen blir det korte gruppearbeid i form av praktiske oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av transportberegninger. Kurset er tilpasset folk i arbeid, og gruppeoppgavene skal bidra til å styrke håndteringen av det praktiske arbeidet med transportplanlegging som en planlegger møter i hverdagen. Casene vil være konkrete og tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i Drammen by og Buskerudbyen.

Program

Normal arbeidsdag vil være fra kl. 09.00 til 16.00.

I tillegg vil det på dag 1 være et sosialt opplegg på kveldstid mellom 18.00 og 20.00 som kursdeltakerne som deltar fysisk kan delta på.

Innhold

Kurset er praksisorientert og skal gi deltakerne metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for transportanalyser. Kurset vil gi en oversikt over:

 • Transportplanlegging i et historisk perspektiv – ulike “skoler” og internasjonalt perspektiv
 • Samordnet areal- og transportplanlegging i byområder
 • Hva som ble beregnet og hvordan det faktisk gikk
 • Erfaringer med ensidig utvidelse av vegkapasitet
 • Bruk og kombinasjon av ulike verktøy og metoder
 • Strategiske og praktiske problemstillinger innen urban transport
 • Hva de mest offensive byene gjør i forhold til byutvikling og transportsystem
 • Vurdering av sammenhenger og rekkefølge mellom tiltak i bypakker

Deltakerne vil få kunnskap om innhenting og bruk av data om trafikkstrømmer. Dette omfatter reisevaneundersøkelser, trafikkstrømundersøkelser og andre metoder for innsamling av data. Det vil bli demonstrert hvordan data kan analyseres ved hjelp av enkle metoder som kursdeltakerne kan ta i bruk for å formidle resultater fra undersøkelser til andre fagfolk og politikere. Dette vil blant annet omfatte fremstilling av kart med trafikkstrømmer og andel gjennomgangstrafikk. Aktuelle virkemidler for å påvirke transportstrømmer og endring av reisevaner vil også bli omtalt. 

Kurset vil gi en oversikt over ansvarsområder, beslutningsstrukturer og budsjettsystemer knyttet til nasjonal transportplan, og drøfte strategiske og praktiske problemstillinger knyttet til utvikling av transportsystemet i byer. Dette vil blant annet omfatte konseptvalgutredninger, prosesser for bompengefinansiering og planlegging etter plan- og bygningsloven. Det vil bli lagt vekt på skillet mellom fag og politikk innenfor areal- og transportplanleggingen og mulige samarbeidsprosesser i areal- og transportplanarbeidet. 

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne:

 • Kunne gi innspill til datagrunnlag og viktige sammenhenger i en transportanalyse
 • Forstå og kunne vurdere kritiske faktorer i de grunnleggende trinnene i en transportanalyse
 • Kunne tolke og vurdere kvalitet, styrker og svakheter i en transportanalyse

Foredragsholdere

Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging ved førsteamanuensis og siv.ark. PhD Gunnar Ridderström er faglig ansvarlig for kurset som gjennomføres i samarbeid med siv.ing. Tor Atle Odberg. Foreleserne vil være høyt kvalifiserte fagpersoner med bakgrunn i privat praksis og i offentlig forvaltning og planlegging.

Påmelding

Vi tar forbehold om at koronasituasjonen kan innebære at den planlagte kurssamlingen blir gjennomført digitalt.

Påmeldingsfrist: 25. mars.

Kursavgift kr 7 300.

Din pris som medlem i Naturviterne: kr 6 570.

Les mer og meld deg på »

 

Fant du det du lette etter?