Naturviterne tilbyr rabattavtale på utvalgte kurs ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)
apr

Etter- og videreutdanning: Shared space – Planlegging og utforming av sambruksarealer

- (heldags)
Drammen, Union Scene
For medlemmer

Shared space er en metode for planlegging og utforming av trafikkarealer hvor alle trafikantgrupper integreres og ivaretas på samme areal. Utforming etter prinsippene for shared space egner seg i byer og tettsteder der det er mange myke trafikanter. Utformingen baserer seg på at lav hastighet og øyekontakt mellom trafikantene skal gi en trafikksikker løsning.

Dette er et kurs i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Som medlem i Naturviterne får du 10 % rabatt på kurset. 

Se kurset på SEVUs/NMBUs nettsider.

Grunnlaget for shared space er å planlegge gatene og plassene uten reguleringer, skilter og separering av de ulike trafikantgruppene, men i stedet sørge for at trafikantene selv får til et godt samspill. Metoden setter menneskene i sentrum og har som mål å skape løsninger som er godt utformet, og som egner seg både til opphold, handel og å forflytte seg gjennom.

Målet med shared space er å tilføre trafikkrommene nye kvaliteter, fremme andre trafikale samværsformer og opplevelser samtidig som sikkerhet, trygghet og akseptabel fremkommelighet for alle trafikantgrupper ivaretas. Utforming i tråd med prinsippene om shared space skal ivareta både opplevelseskvaliteten og transportfunksjonen i byrommet.  

Målgruppe

Kurset retter seg særlig mot ansatte som jobber med areal- og transportplanlegging, transportplanlegging og byutvikling etter plan- og bygningsloven, og som har behov for kompetanse om shared space. Kurset er lagt opp slik at det også skal være relevant for fagfolk fra små og mellomstore byer og tettsteder.

Hovedmålgruppen er planleggere og saksbehandlere i offentlig sektor med bakgrunn innen arkitektur, landskapsarkitektur, planlegging, transportplanlegging, transportgeografi, ingeniørfag eller eiendomsutvikling. Kurset vil også være nyttig for prosjektledere, planleggere og arkitekter som jobber med areal- og/eller transportplanlegging og eiendoms- og prosjektutvikling i privat sektor. 

Arbeidsform

Kurset foregår over en samling på to dager og bygger på en konkret case som utdypes gjennom presentasjoner, veiledning og gruppeoppgaver. I løpet av samlingen blir det korte gruppearbeid i form av praktiske oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av shared space. Kurset er tilpasset folk i arbeid, og gruppeoppgavene skal bidra til å styrke håndteringen av det praktiske arbeidet med shared space som en planlegger møter i hverdagen. Casene vil være konkrete og tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger knyttet til shared space.

Program

Normal arbeidsdag vil være fra kl. 09.00 til 16.00.

I tillegg vil det på dag 1 være et sosialt opplegg på kveldstid mellom 18.00 og 20.00 som kursdeltakerne som deltar fysisk kan delta på.

Innhold

Kurset er praksisorientert og skal gi deltakerne metoder for planlegging, gjennomføring og evaluering av ulike former for shared space. Kurset vil gi en oversikt over:

 • Historien om shared space og lignende ideer – forløper til sambruksarealer/shared space ideen.
 • Hvilken type utforming er shared space, og hva er hensikten?
 • Teori og praksis om sosial samhandling i byrom, grunnlaget for forbedringer av de sosiale bymiljøet.
 • Design for samfunnsutvikling og forbedring av offentlig rom
 • Hvilke regler som gjelder i shared space og erfaringer og forskning fra andre land.
 • Mulige tiltak for å sikre ulike deltagere – særlig barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Forskning og erfaringer fra andre land.

Kurset vil også ta for seg plan- og medvirkningsprosesser, bl.a. hva en mulighetsstudie for sambruksarealer bør inneholde og andre forhold knyttet til etablering av shared space og hvordan sambruksarealer konkret kan utformes. Dette vil omfatte forhold knyttet til utforming, trafikkvolumer, kryssende trafikk, tetthet av gående, syklende, biler og nyttetrafikk, kollektivtrafikk, bussholdeplasser, parkering, skilting, bymøbler, beplantning og hva som bør unngås når en utformer arealer for sambruk. 

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne:

 • Ha dannet en helhetlig og tverrfaglig forståelse av fordeler og ulemper med shared space utforming
 • Forstå samspill av ulike faktorer og funksjoner som utgjør kvalitet i shared space, inklusive ulike transportmåters behov, oppholdskvaliteter og trafikksikkerhet
 • Kunne gjennomføre en mulighetsstudie for å vurdere implementering av shared space
 • Forstå og kunne anvende de viktigste fysiske elementer for å utforme shared space

Foredragsholdere

Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging ved 1.amanuensis Sebastian Peters er faglig ansvarlig for kurset som gjennomføres i samarbeid med 1. amanuensis Gunnar Ridderström. Foreleserne vil være høyt kvalifiserte fagpersoner med bakgrunn i privat praksis og i offentlig forvaltning og planlegging.

Påmelding

Kurset blir lagt opp slik at det vil være mulig å delta fysisk eller digitalt. Dersom restriksjoner knyttet til Covid 19 ikke gjør det mulig å møtes fysisk blir kurset gjennomført digitalt.

Påmeldingsfrist: 8. mars.

Kursavgift kr 7 300.

Din pris som medlem i Naturviterne: kr 6 570.

Les mer og meld deg på »

 

Fant du det du lette etter?