nov

Etter- og videreutdanning: Kurs i helsekonsekvensutredninger (HKU)

- (heldags)
Drammen
For medlemmer

Dette kurset skal gjøre kommuner og fylkeskommuner i stand til å gjennomføre en HKU med ressurser fra egen organisasjon.

Dette er et kurs i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Som medlem i Naturviterne får du 10 % rabatt på kurset. 

Se kurset på SEVUs/NMBUs nettsider.

Bakgrunn

Verdens helseorganisasjon (WHO) har pekt på HKU som et viktig verktøy i folkehelsearbeidet

For lokal og regional forvaltning er konsekvenser for miljø og samfunn hjemlet i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift om konsekvensutredning. Konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven gjelder primært arbeid med kommuneplanens arealdel med utbyggingsformål samt for reguleringsplaner. I tillegg gir folkehelseloven (§ 11) kommunene en mulighet til å pålegge den som driver virksomhet å utrede helsemessige konsekvenser etter bestemte forutsetninger (jf. Helsedirektoratets nettside om HKU). 

Mål for kurset

Målet med kurset er å lære metoder og fremgangsmåter for å kunne gjennomføre HKU av fylkeskommunale og kommunale planer med interne ressurser. Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne planlegge og gjennomføre en HKU av fylkesplaner, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, tematiske kommunedelplaner, reguleringsplaner eller konkrete prosjekter gjennom en strukturert prosess med en gruppe fagfolk.

Kunnskapen som produseres gjennom helsekonsekvensvurderingen skal bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade og lidelse og være et grunnlag for kommuner og fylkeskommuner til å sette i verk tiltak og samordne sin virksomhet i folkehelsearbeidet.

Kurset vil også gi bestillerkompetanse på HKU med bruk av interne og eksterne ressurser.

Kurset vil gi oversikt over viktige mål og virkemidler i det folkehelsearbeidet og ta for seg de viktigste temaene i vurderingen av planer. I tråd med folkehelseloven vil arbeidet med HKU klarlegge hvordan planene som vurderes bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, utjevner sosiale helseforskjeller, hvordan befolkningens helse fremmes eller hemmes som følge av planene og hvordan trivsel, sosiale og miljømessige forhold påvirkes. 

Målgruppe

Primært folkehelsearbeidere og planleggere i kommuner og fylkeskommuner. Kurset er også relevant for konsulenter og rådgivere i privat sektor som ønsker å jobbe med helsespørsmål i planlegging. 

Det vil være en fordel om det deltar to stykker fra kommunen/fylkeskommunen: en som jobber med folkehelsearbeid og en som jobber med planlegging.

Program

Kurset arrangeres over tre hele dager med en blanding av foredrag og oppgaver. De enkelte elementene i en HKU vil bli gjennomgått, og deltakerne vil få oppgaver knyttet til de enkelte elementene slik at de blir i stand til å gjennomføre en HKU i egen organisasjon etter fullført kurs.

Kurset er basert på at kursdeltagerne tar med case knyttet til planlegging eller folkehelsearbeidet hvor det er behov for en helsekonsekvensutredning. Casene velges ut blandt forslag fra kursdeltagerne og det jobbes i grupper med deltagere med både helsefaglig og planfaglig kompetanse med hvert case.

Kurset legges opp etter prosessen i en konsekvensutredning – klargjøring av rammene, planprogram, faglige vurderinger og rapportering. Det vil være mulig for kursdeltagerne å komme med forslag til case til bruk i gruppeoppgavene.

I tillegg til foredragene vil materiale i form av veiledere, artikler og annet skriftlig materiell bli gjort tilgjengelig for selvstudium etter endt kurs. Materialet vil være tilgjengelig på NMBUs digitale læringsplattform Canvas.

Materiale som gjøres tilgjengelig i kurset vil danne grunnlag for senere selvstudium.

Foredragsholdere

Førsteamanuensis Gunnar Ridderström er utdannet sivilarkitekt og samfunnsplanlegger og har jobbet med konsekvensutredninger siden 1991. Gunnar underviser i planprosessledelse og har skrevet doktorgrad om helse og fysisk planlegging i Norge.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: 29. oktober.

Kursavgift kr 8 500.

Din pris som medlem i Naturviterne: kr 7650.

Les mer og meld deg på »

Fant du det du lette etter?