Naturviterne tilbyr rabattavtale på utvalgte kurs ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU)
nov

Etter- og videreutdanning: Innføring i klimagasser fra landbruket (5 studiepoeng)

- (heldags)
Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
For medlemmer

Kurset arrangeres over tre hele dager og er lagt opp som en kombinasjon av obligatorisk samling og selvstudium.

Dette er et kurs i regi av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Som medlem i Naturviterne får du 10 % rabatt på kurset. 

Se kurset på SEVUs/NMBUs nettsider.

Verden trenger mer klimasmart matproduksjon. Norsk jordbruk ligger allerede i front, og som en av få næringer har jordbruksektoren redusert egne klimagassutslipp over flere tiår. Gjennom prosjektet "Klimasmart Landbruk" vil en samlet næring tilrettelegge for mer klimaeffektiv norsk matproduksjon. Dette arbeidet vil først og fremst skje gjennom utvikling av bedre systemer for dokumentasjon og beregning av potensialet for redusert klimaavtrykk på hvert enkelt gårdsbruk, samt bedre tilrettelegging for deling av kunnskap innen næringen. Det er stor variasjon fra gårdsbruk til gårdsbruk med hensyn til hvilke klimagrep som passer.

NMBU har i samarbeid med prosjektet "Klimasmart Landbruk" utviklet et kurs som skal gjøre rådgiverne bedre rustet til å gi råd til bøndene i Norge som ønsker å ta gode klimavalg for sitt bruk og sin produksjon. Dette er et innføringskurs der man tar for seg generelle problemstillinger, men også gir en viss fordypning både mot utslipp fra husdyr- og planteproduksjon. Dette innføringskurset vil igjen danne grunnlaget for et spesialiseringskurs, der man får en mer inngående innføring i bakgrunnen for og bruk av beregningsmodellene for utslipp av klimagasser. 

Målgruppe

Primær målgruppe for kurset er rådgivere i landbruket som arbeider med spørsmål relatert til klimatilpassning og utslipp av klimagasser fra landbruket. Kurset vil også være nyttig for ansatte i kommuner, fylker, skoleverk og direktorater som arbeider med / er interessert i landbruk og klima. 

Forhåndskunnskap

Det forventes høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen naturvitenskapelige fag. Erfaring fra arbeid med landbruk og miljø er en fordel. Kurset er obligatorisk for de som ønsker å gå spesialiseringskurset seinere. Første spesialiseringskurs ble gjennomført januar 2020.

Kursets innhold

 • Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren 
 • Hvordan skal plante- og husdyrproduksjonen tilpasse seg endret klima?
 • Utslippsregnskap for klimagasser - hvordan er de bygd opp? Hva er med og hva er ikke med?
 • Klimagasser fra planteproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene.
 • Klimagasser fra husdyrproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene. 
 • Utslippsreduksjoner fra jordbruket - politiske målsettinger og strategier
 • Utslippsreduksjon fra jordbruket - næringas målsettinger og strategier 
 • Status innen forskning; potensial og strategier for å redusere utslipp av klimagasser fra plante- og husdyrproduksjonene 
 • HolosNor-modellene for beregning av klimagasser - hovedprinsippene
 • Prosjektet "Klimasmart landbruk" - planer for det videre arbeidet
 • LULUCF (skog og arealbruksendring); regelverk og metodikk, konsekvenser av arealbruksendringer og klimatiltak. 
 • Biogass fra jordbruket; kilder og potensiale
 • Myrareal - ressurs eller klimaproblem?

Læringsmål

Det overordna læringsmålet er å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om klimagasser til å bidra direkte eller indirekte i arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Etter kurset skal deltagerne kunne gjøre rede for:

 • De viktigste klimagassene fra jordbruket, deres virkemåte, produksjon, kilder og kvantitativ betydning
 • Forventet utvikling i klima og konsekvenser på plante- og husdyrproduksjonene, tilpasning av produksjonene til et endret klima
 • Hovedtrekkene i oppbyggingen av utslippsregnskaper på ulike nivå
 • De viktigste tiltakene for å begrense utslippene av klimagasser fra jordbruket
 • Målsettinger for utslippsreduksjoner og strategier for å nå disse målsettingene
 • HolosNor-modellene - hovedprinsippene i oppbygging og bruk i praksis

Faglig ansvar

Faglig ansvarlig for kurset er professor Odd Magne Harstad ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forelesere og veiledere er forskere fra NMBU, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Universietet i Oslo (UiO), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Miljødirektoratet og prosjektet Klimasmart Landbruk.

Opplegg og arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av obligatorisk samling og selvstudium. Det er en samling à 3 dager. Kurslitteratur vil være tilgjengelig i forkant av samlingen. 

Eksamen

Eksamen avholdes i henhold til NMBUs regler. Eksamen består av en obligatorisk innleveringsoppgave med innleveringsfrist 15. april 2021. Karakter: bestått/ikke bestått.
De som ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset forøvrig (dvs. minimum 80% oppmøte), vil få utstedt et kursbevis.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 8. september.

Kursavgift kr 12 500.

Din pris som medlem i Naturviterne: kr 11 250.

Les mer og meld deg på »

Fant du det du lette etter?