Organisasjonsgraden synker i Norge

Lite nytt under juletreet for skattefradrag – fagforeningskontingent

Skattefradraget for fagforeningskontingent har vært uendret siden 2013. Naturviterne og mange andre fagforeninger har jobbet for at dagens beløp på kr 3850 blir økt. Flertallspartiene på Stortinget har i statsbudsjettforliket for 2018 dessverre valgt å ikke prioritere økning i skattefradraget.

Naturviterne vedtok på Landsmøte 15.03.17 en resolusjon om at skattefradraget bør økes til kr 4500.

Det norske trepartssamarbeidet i arbeidslivet har vært avgjørende for velferdsstaten, verdiskapning og et velfungerende arbeidsliv.

Den norske modellen har vært en suksess og gitt oss et produktivt og organisert arbeidsliv. Men dette er under press.

Andelen som er organisert i fagforening er i flere bransjer synkende. Organisasjonsgraden i Norge er fallende og var 49,6% i 2016. I privat sektor er bare 38 % organisert. LO og YS har tapt andeler, mens Akademikerne og Unio har styrket sin posisjon.

Organisasjonsgraden i Norge er vesentlig lavere enn våre nordiske naboer: Island 85 %, Finland 69 %, Sverige 68 % og Danmark 67 % (FaFo).

Sosial dumping og flere midlertidig ansatte utfordrer et trygt og produktivt arbeidsliv. Trygge ansatte er effektive og innovative ansatte. Betydningen av et velregulert arbeidsliv kan ikke overvurderes. Det avhenger av høy organisasjonsgrad.

Skattefradraget for fagforeningskontingent ble økt fra kr 1800 til kr 3850 i periode 2005-2013. Siden har summen stått stille.

Naturviterne har tatt en gjennomgang av Stortingspartiene sine statsbudsjettforslag for skattefradrag for fagforeningskontingent. Her er resultatet, fra statsbudsjettforliket 22.11.17 fra flertallspartiene Høyre, Frp, Venstre og Krf, og forslagene fra enkeltpartiene i deres alternative statsbudsjett forslag:

* Fagforeningskontingent reduseres til 2005-nivå

Naturviterene sitt krav om skattefradrag økt til kr 4.500,- vil ifølge svar til oss fra Finansdepartementet koste om lag kr 150 mill. Det ville vært en svært rimelig og god investering i et organisert arbeidsliv.

Økt skattefradrag for fagforeningskontingent alene avgjør ikke utviklingen i organisasjonsgrad i norsk arbeidsliv. Men det er et viktig virkemiddel, og det ville vært et viktig signal fra Regjering og flertallspartiene om at de tar på alvor at fradraget har vært uendret siden 2013.

Hovedsammenslutningen til Naturviterne, Akademikerne, har gått i sammen med LO, YS og Unio for å få flere til å organisere seg. Det jobbes med et felles prosjekt for å heve organisasjonsgraden i Norge. Naturviterne vil bidra inn i dette og jobbe videre med å få økt skattefradraget for fagforeningskontingent.

Les mer om følgende emner:

Laster kommentarfelt ..