Naturviterne og Norges Fjellstyresamband er enige om årets lønnsoppgjør

Enighet i lønnsoppgjøret med Norges Fjellstyresamband

Naturviterne kom i årets forhandlinger 21. juni til enighet med Norges Fjellstyresamband (NFS).

Årets oppgjør er et hovedoppgjør som betyr at både lønn og arbeidsvilkår forhandles.

Partene ble enige om følgende:

Økonomi - reallønnsvekst i 2024

  • Den økonomiske rammen for oppgjøret ble 5,2 %. Resultatet gir medlemmene reallønnsvekst i 2024, ettersom prisstigningen ser ut til å bli ca. 4,1 %.
  • Alle ansatte får et generelt tillegg på 4,66 % og trinnene på minstelønnstabellen øktes også med 4,66 %. Lønnstilleggene er gitt med virkning fra 1. juli 2024.
  • Satsene i hovedtariffavtalen som blir regulert med grunnbeløpet (daglig leder og kjøregodtgjørelse) økte med 4,58 % for 2024.

Endringer i hovedtariffavtalen

Det var viktig for våre medlemmer at tidligere avtaleversjon om kompensasjon for nødvendig kvelds-/helg- og helligdagsarbeid ble tatt inn igjen, slik at det ikke er uenighet om dette. Det er derfor kommet inn et nytt avsnitt fire i tariffavtalen kapittel 3 om arbeidstid (tidligere avtaleversjon tas inn igjen i tariffperioden 2024-2026 påvente av utfallet av PSU om gjennomgang av arbeidstidskapittelet i tariffavtalen):

«Partene er enige om å anbefale at en lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å regulere arbeidstiden gjennom året slik at total arbeidstid og prioritering av oppgaver blir riktig. Omfanget av nødvendig kvelds-/helg- og helligdagsarbeid avtales årlig eller oftere ved behov og skal kompenseres med et tillegg på 50% av ordinær lønn. Med kveldsarbeid menes arbeid etter kl. 18.»

I tillegg ble det gjort en endring i punkt 5.3 om militærtjeneste, slik at lønnet befal får ikke full lønn i inntil 2 måneder pr år under repetisjonsøvelser.

Skal jobbe sammen i partssammensatte utvalg

Å få avklart en pensjonsordning er også viktig for våre medlemmer. Frem til februar 2026 skal derfor et partssammensatt utvalg (PSU) arbeide med pensjonsordningene, med mål om å standardisere pensjonsordninger, og at alle ansatte skal omfattes av en AFP-ordning. 

Frem til neste hovedtariffoppgjør skal også et partssammensatt utvalg gå gjennom tariffavtalens punkt 3 om arbeidstid, og med utgangspunkt i dette vurdere behov for endringer i tariffavtalen.

Naturviternes forhandlingsutvalg besto av Hans-Petter Heier Ruud, Knut Øyjordet og Jon Stamnes. Ole Jakob Knudsen og Iris-Adele B. Jess har bistått fra Naturviternes sekretariat.

Laster kommentarfelt ..

Samarbeidspartnere