Skogfag, Naturviterne

Skogfag

Skognæringen er en godt etablert næring med gode fremtidsutsikter innen bioøkonomien. Her kan du lese mer om jobb og lønn innen skogfag.

Nærmere 40 prosent av landarealet i Norge er bevokst av trær. Her ligger det økonimiske verdier i trevirket, men skogen, særlig såkalt naturskog eller gammelskog, er også det økosystemet med flest truede arter og størst artsmangfold. I tillegg er skogen attraktiv for rekreasjon, fra turgåing, sopp- og bærsanking til elg- og skogsfugljakt. Innen skogfag får du derfor god kjennskap til tverrfagloge problemstillinger. 

Jobbsituasjonen for naturvitere
Ifølge SSB var den sesongjusterte arbeidsløsheten på 3,8 prosent av arbeidsstyrken i november 2018, mens NAV hadde 2,3 prosent arbeidsledige i sine registre i 2018. Ifølge NAV er arbeidsledigheten blant naturvitenskapelige yrker 3,7 prosent når vi ser bort ifra IKT, sivilingeniører, sivilarkitekter, ingeniører og teknikere.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018, viser at du som nyutdannet er i størst fare for å stå arbeidsledig. For øvrig er arbeidsledigheten lavest blant de med høyere utdanning.

Av de med høyere utdanning er arbeidsledigheten størst i naturvitenskapelige og tekniske fagene, og slik har det vært siden 2015. Et halvt år etter eksamen er arbeidsledigheten på 18 prosent for fysiske og kjemiske fag, 16,8 prosent for biologiske fag og 17,4 prosent for naturvitenskapelige og tekniske fag ellers.

Ikke-vestlige innvandrere er tre til fire ganger mer utsatt for å stå arbeidsledig enn de uten innvandringsbakgrunn. Innen realfag og naturvitenskapelige fag er det også særlig stor forskjell mellom arbeidsledigheten for kvinner og menn. Et halvt år etter eksamen i 2017 var 8,9 prosent av kvinnene arbeidsledige, mens for menn var tallet 19,4 prosent.

Et bilde på den krevende situasjonen for naturvitenskapelige fag uttrykkes også i andelen som jobber i privat sektor. Blant nyutdannede medlemmer i Naturviterne i 2013-2015 var 39 prosent ansatt i privat sektor. Av de som fullførte studiene i 2017 var andelen nede i 27 prosent.

Skogfag som studie innebærer stor valgfrihet. Skogskjøtsel handler om økosystemer i skog, biologisk mangfold, skogbehandling og forvaltning. Ressursøkonomi og planlegging går mer inn på markedsøkonomiske aspekter. Skogbiometri handler om å kartlegge ressursene. Driftsteknikk om å planlegge det praktiske, inkludert veier. Innen treteknologi lærer du om tevirket, og hvordan skogen kan drives for å få de ønskede egenskapene. 

Innen skogfag kvalifiserer du deg for å planlegge skogdrift og forvalte større skogeiendommer, og for lederstillinger innen skogforvaltningen.

Alt som er laget av olje, kan lages av tre. Denne sjargongen fra fagfolk innen skog henviser til mulighetene innenfor bioøkonomien. Bioøkonomien handler om et skifte fra olje til fornybare karbohydrater, og skogbruket anses som en betydelig aktør i framtidens bioøkonomi.

I tillegg til store mengder bygningsmaterialer og papir, gir nemlig trærne oss spesialcellulose til kosmetikk, tekstiler og maling, vanillin til næringsmidler, parfyme og medisiner, lignin til dyrefôr og batterier og bioetanol til drivstoff, farmasøytisk industri, maling og bilpleiemidler, for å nevne noe. 

Hvor kan jeg jobbe?

Arbeidsgiverne hvor vi har særlig mange medlemmer er de store selskapene i skognæringen, som Viken skog, Mjøsen skog, Allskog, Glommen skog og AT skog. Statskog er også en relevant arbeidsgiver over store deler av landet. Innen forskning er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) særlig relevant. 

Det er likevel i statlig sektor flest er ansatt. I tillegg til nevnte Statskog og NIBIO, er det behov for skogfaglig kompetanse både i Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet, Statens vegvesen, Statnett, hos fylkesmannsembetene og i kommuner og fylkeskommuner. 

Lønn

Median lønn for skogfag i Naturviterne er 580 000 kroner, med medianår for fullførte studier i 1995.

Aktuelle arbeidsgivere

Kommuner og fylkeskommuner
Fylkesmannsembeter
Universiteter og høgskoler (forskning og undervisning)
Grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler (undervisning)
Viken Skog SA
Mjøsen Skog SA
Allskog SA
Glommen Skog SA
AT Skog SA
Arbeidsgiver ukjent
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Statskog SF
SB Skog
Skogbrukets Kursinstitutt
Miljødirektoratet
Statens Vegvesen
Bondelagets Servicekontor
Det Norske Skogselskap
Landbruks- og matdepartementet
Norges Skogeierforbund
Vestskog SA
Akershus Og Østfold Virkestransport As
Forsvarsbygg
Jordskiftedomstolene
Nettskog As
Norsk Landbruksrådgiving
Norsk Skogbruksforening (NORSKOG)
Opplysningsvesenets Fond
Transportselskapet Nord
Areal Og Eiendom As
Bergene Holm AS
Bioland AS
Brønnøysundregistrene
Búnaðarstovan (Landbruksdirektoratet og -forsøksstasjonen)
By Brug As
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
Det Norske Veritas (DNV GL)
Eb Kraftproduksjon As
Ferdigbetong AS
Fjellstyra på Hardangervidda
Forstkandidat Myrbakken AS
Forum for natur og friluftsliv
Geodata AS
Landbruksdirektoratet
Landsbyen Næringshage AS
Lierne Nasjonalparksenter IKS
Lom Fjellstyre
Løvenskiold-Vækerø AS
Midt-Telemark Landbrukskontor
Mycoteam As
Namdalseid Fjellstyre
Naturdata AS
Nedre Romerike brann- og redningstjeneste IKS
NHO Mat og Drikke
Norad
Nordox Industries As
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk sau og geit
Norsk Skogrydding AS
Norske Skog
Nortømmer As
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Skognæringa Kyst SA
Skogselskapet i Bergen og Hordaland
Skogselskapet i Oppland
Skogselskapet i Oslo og Akershus
Stamina Helse
Statistisk sentralbyrå
Statnett SF
Steinkjer kommuneskoger, Ogndalsbruket KF
Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk
Stiftelsen KSL Matmerk
Søre Sunnmøre Landbrukskontor
Trebyggeriet As
Tretorget AS
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Ullensvang Herad
Ulvik Herad

Naturviternes karrieretilbud

Som medlem i Naturviterne har du karriererådgivere som er klar til å hjelpe deg. Vi hjelper deg som er nyutdannet og på vei inn i arbeidslivet, deg som er arbeidsledig og søker jobb eller deg som vil bytte jobb.

Dette hjelper vi deg med:

  • hjelp med jobbsøkerprosessen
  • individuell tilbakemelding på CV og søknad
  • veiledning og råd før jobbintervjuet
  • bistand til å se gjennom den nye arbeidsavtalen din
  • en tilpasset karriereveiledning, og tilbys å ta en personlighetstest med oppfølging sammen med sertifisert rådgiver.
  • rabatt på etter- og videreutdanning ved Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) på NMBU.
  • relevant informasjon om arbeidsmarkedet for naturvitere med tilhørende lønnsstatistikk.
  • du kan søke Naturviterens legat for etterutdanning og reiser.

Se alle karrieretilbud

 

 

Ledige stillinger for naturvitere finner du her

Laster kommentarfelt ..